Bu Blogda Ara

24 Aralık 2011 Cumartesi

BOLU İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2020)
BOLUİLİ
1/100.000ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2020)
UTTA Planlama, Projelendirme, Danışmanlık Ltd. Şti. 


PLAN HÜKÜMLERİ

I.  AMAÇ

2020Yılını hedefleyen 1/100 000 ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı’nın amacı:
·     İl’in planlama hedef ve stratejilerinibelirlemek,
·     İl’in doğal, tarihsel ve kültüreldeğerlerini koruyarak; farklı sektörlerin gelişme hedeflerini,sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bir çevrede geliştirmek,
·     Bolu ili 1/100.000 ölçekli Çevre DüzeniPlanı plan hükümlerine göre Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fizikselplanlara girdi olacak planlama kararlarının temelini oluşturmak,
·    Sosyal ve ekonomik nedenlerle yadaherhangi bir afet nedeni ile ivedilikle planlanması zorunlu hale gelecek“Öncelikli Alanlar” için üretilecek planlama kararlarını yönlendirmektir.

II. KAPSAM
Boluİli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İl’in yönetsel sınırları iletanımlanan alanı kapsamaktadır. İl yönetsel sınırları bu planın onaysınırlarıdır.

III. TANIMLAR
III.1. Bolu İli1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
 İl’in sosyo-ekonomikve mekansal açılardan gelişmesini sağlayacak bir rehber,  planlama kademeleri içinde tüm alt ölçekliplanları yönlendirecek bir ilkeler planıdır. İl sınırları ile tanımlanır.
·                               Yönetsel sınırlarla çakışan onaysınırları içinde,
·     Ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda,
·     Alt ölçeklere de girdi oluşturacakdüzey ve yeterlilikte,
·     Planlama ilke, hedef ve stratejilerini,
·     Ana arazi kullanım kararlarını,
·     Gelişme ve koruma öneri ve hükümleriniiçerir.
      
III.1.1. TemelVeriler
DPTtarafından hazırlattırılan Bolu İli Gelişme Planı, Valilik aracılığı ile ilgilikurum ve kuruluşlardan derlenmiş ve derlenecek plan, program ve bütçe içeren,uygulamaya yönelik bilgi ve belgeler, sektörel bilgi paftaları;
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ilkelerine uygun olarak hazırlanacak 1/25 000,1/5 000, 1/1 000  ölçekli planların temelverileridir.            

III.1.2. KentselGelişme Bölgesi
Gelişme potansiyeli olan birden çokkentsel yerleşme alanıyla bunların etkileşim alanlarını kapsayan; kentselkullanım alanlarında nüfus, işgücü, genel arazi kullanımı ile gelişme yönlerivb. konularda kararlar getirilen, kırsal kesimleriyle bir bütün olan doğal ve /veya yapay eşiklerle tanımlanmış bölgedir.III.1.2.1. Bolu İliKentsel Gelişme Bölgesi
 Boluve  Gerede Alt bölgelerinden oluşur. Boluve Gerede İlçe Planlama Bölgelerinin D-100 Karayolu’nun yakın çevresini kapsar.Planda işaretli sınırlar şematiktir.  Bubölgelerin sınırları, 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’yla kesinleşir.
III.1.2.1.1.  Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi
BoluKentsel Gelişme Alt Bölgesi, Bolu Merkez İlçesi ile Karacasu Beldesi’ninBelediye sınırlarını ve bu sınırlar dışında kalıp 1/25 000 ölçekli Çevre DüzeniPlanı ile sınırları belirlenecek alanları kapsar.
III.1.2.1.2. Gerede Kentsel Gelişme AltBölgesi
GeredeKentsel Gelişme Alt Bölgesi; Gerede Belediyesi, Dörtdivan Belediyesi, YeniçağaBelediyesi sınırları ve bu sınırlar dışında kalan ve sınırları 1/25 000 ölçekliÇevre Düzeni Planı ile tanımlanacak alanları kapsar.

III.1.3. Özel Planlama Bölgesi 
Birveya birden çok İlçe Planlama Bölgesi içinde yer alan ve ilçe planlamabölgelerinin genel özelliklerinden farklı özellikleri bulunan; Koruma -kullanma bağlamında titizlikle ele alınması, özenle korunarak kullanılmasıgereken bu amaçla, öncelikle planlanması zorunlu olan, (Milli park, tabiatparkı, sitler, ören yerleri, tümülüsler, göller ve çevreleri, şelaleler,rekreasyon alanları vb. ) bölgelerdir.
Bubölgeler; daha önce 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları yapılmış, yürürlüktebulunan planlarla tanımlanmış alanlarla, 1/25.000 ölçekli planlarının yapılmasıöngörülen özgün nitelikli alanları, yayla nitelikli bir/birden çok köy yerleşikalanı ve yakın çevresini, Entegre hayvancılık ( kanatlı ve diğer) tesislerinkurulabileceği alanları kapsar

III.2. İlçe Planlama Bölgesi
Birveya birden çok kentsel yerleşmenin alanları ile, bu alanların çevresiyleetkileşim alanlarını kapsayan; nüfus ve işgücü kestirimlerine dayalı olarakmekansal kararlarla, gelişme hedef ve stratejilerinin belirleneceği, ilçesınırları ile tanımlanan bölgedir.

 III.2.1. İlçe Planlama Alt Bölgesi
 İlçePlanlama Bölgeleri içinde yer alan, belediye ( ve varsa mücavir alan)sınırlarıyla  tanımlanan bölgedir.

III.3. Farklı Programlar Uygulanacakİlçe Planlama Bölgeleri
Biryada birden çok ilçe planlama bölgesini içine alıp farklı programlaruygulanması öngörülen bölgelerdir.

III.3.1. Sosyal Ağırlıklı ProgramlarUygulanacak  İlçeler Planlama Bölgeleri(SAP)
Mengenİlçesi ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerini kapsayan, bu yerleşmelerde ve yakınçevrelerinde nüfus tutma stratejilerinin, yerleşik nüfusa beceri kazandırmaeylemlerinin egemen kılınacağı İlçe Planlama Bölgeleridir.
Bubölgeler içinde Mengen, Seben, Kıbrıscık yerleşmeleri ile gelecekte belediyeolarak örgütlenmesi olası yerleşmeler İlçe Planlama Alt Bölgesi olaraktanımlanmışlardır.
III.3.1.1. Sosyal Ağırlıklı ProgramlarUygulanacak İlçe Planlama Kuzey Bölgesi (SAP-Kuzey) 
Bubölge Mengen İlçe sınırları ile tanımlanır. Bölge de yer alan Mengen yerleşmesiİlçe Planlama  Alt Bölgesi olarakplanlanır.


III.3.1.2. Sosyal Ağırlıklı ProgramlarUygulanacak İlçeler Planlama Güney Bölgesi (SAP- Güney)
Sebenve Kıbrıscık ilçe sınırları ile tanımlanan bu bölgede Seben ve Kıbrıscıkİlçeleri ayrı birer ilçe planlama bölgesi olarak ele alınacaktır. Seben veKıbrıscık yerleşmeleri de ayrı ayrı, ilçe planlama alt bölgeleri olarakplanlanacaklardır.

III.3.2. Birinci Sektör AğırlıklıProgramlar Uygulanacak İlçe Planlama Bölgeleri (BSA) 
Mudurnuve Göynük ilçe sınırları ile tanımlanan bu bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayiağırlıklı gelişme, hayvancılık ve ormancılık alt faaliyet dallarındauzmanlaşma, eko ve doğa turizmini özendirme eylem ve stratejilerininuygulanacağı bölgelerdir. Mudurnu ve Göynük yerleşmelerinde kültür turizmiözendirilecek, bu ilçeler ayrı ayrı ilçe planlama alt bölgeleri olarakplanlanacaklardır.

III.4. Farklı Kullanım Alanları:

III.4.1. Kentsel Yerleşim Alanları
 Bu plan kapsamındakentsel kullanımlara ayrılan Kentsel Yerleşik Alanlar ile Kentsel Gelişmealanları bütünüdür.
III.4.1.1. Kentsel Yerleşik Alanlar
 Onaylı İmar Planı kararı ile kentselkullanımlara ayrılan alanlar bütünüdür.
III.4.1.2. Kentsel Gelişme Alanları
 Bu plan kararları ile kentsel kullanımaaçılması öngörülen gelişme alanlarıdır.

 III.4.2. Kırsal Yerleşme Alanları
 Kentsel yerleşmealanlarının dışında,  köy tüzel  kişiliğine sahip yerleşme alanlarıdır .

III.4.3. Turizm Planlama Alanları  
Turizmgelişme alanları ile turizm kullanımı ve yatırım ağırlıklı olarak planlamasıönerilen  ya da planlanmış alanlardır.
III.4.3.1.Turizm Merkezi
2634sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlarıbelirlenen ve ilan edilen alanlardır.
III.4.3.2. Turizm Yatırım Alanları
TurizmiTeşvik Kanunu’na ilişkin Turizm Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tesislerinyapılabileceği alanlardır.
III.4.3.3. Günübirlik Tesis Alanları
Yeme-içme,dinlenme, eğlence ve spor vb. imkanları günübirlik olarak sağlayan ancak,konaklama yapılmayan tesislerin bulunduğu alanlardır.

III.4.3.4. Kamping Tesis Alanları
Günübirlikkullanımlara ek olarak turistlerin geceleme (Çadır, bungalov, oto karavan)yaptıkları alanlardır.

III.4.3.5. Termal Turizm Alanları
Yeraltı (Jeotermal vb.) ve iklim kaynaklı unsurların tedavi edici faktör olarakkullanıldığı kaplıca, içmece ve iklim kür merkezleri, kür parkları vetamamlayıcı tesislerin yapılabileceği alanlardır.


III.4.3.6.Yayla Turizmi Alanları
Doğalçevre içerisinde yer alan, doğal yaşam ile bütünleşecek etkinliklerin yeraldığı, dış görünüşte doğal çevreye uygun yapı malzemelerinin kullanıldığıturizm tesislerinin yapılabileceği alanlardır.

III.4.4. Sanayi Alanları
OrganizeSanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(Teknoparklar), İhtisas Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri gibiendüstriyel üretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğüalanlardır.

III.4.5.TarımsalAlanlar
Tarımve Köy İşleri Bakanlığı’nca sınıflandırılmış ve tarımsal kullanımı belirlenmişalanlardır.
III.4.5.1. Tarım Arazileri
 Toprak, topografya ve diğer ekolojiközellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan vehalihazır bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihyaedilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun haledönüştürülebilen arazilerdir.
 III.4.5.2. Mutlak Tarım Arazileri
 Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasalve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesiiçin sınırlayıcı olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan;ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyletarımda kalması gereken, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçlakullanıma elverişli arazilerdir.
 Mutlak tarım arazileri ve dikili tarımarazileri dışında toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapteolmuş her tür bitkisel üretim yapılamayan sadece özel bitkisel ürünlerinyetiştiriciliği ile, su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığınınyapılabildiği, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel öneminedeni ile tarımda kalması gereken arazilerdir.
 Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın,sayıları; tür ve cinsine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecekasgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık veçalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğuarazilerdir.
 Mutlak tarım arazileri, özel ürünarazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografiksınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımınyapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara görebelirlendiği arazilerdir.
III.4.5.6.Örtü Altı Tarım Arazileri
 İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarınınkaldırılması veya azaltılması için cam, naylon ve benzeri malzeme kullanılarakoluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılanarazilerdir.
III.4.5.7. Sulu Tarım Arazileri
 Devlet yatırımları ile sulamaya açılmış veyasulama projesi kapsamında olan arazilerdir.

III.4.5.8.Kuru Tarım Arazileri
 Halen sulanmayan ve ekonomik olarak sulanmaimkanı bulunmayan bitki su ihtiyacının sadece doğal yağışlarla karşılanabildiğiarazilerdir.
III.4.5.9. Tarımsal Amaçlı Yapılar
 Çiftçiye ait tarımsal işletmeninekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta;kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri,mandıra, balık üretim tesisleri, arı hane, su ve yem deposu, gübre ve silajçukuru vb. yapılar, işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılanbiyogaz  tesisleri ile tarımsal ürünlerinüretildikten sonra ilk işleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla işletmeiçerisinde inşa edilen işletme sahibine ait yapılardır.
III.4.5.10. Tarımsal Amaçlı EntegreÜretim Tesisleri
 Tarımsal ürünlerin üretiminden sonra işlenerekfiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip bir veya birden çok yeni ürünedönüştürülmesinin yapıldığı tesislerdir.
III.4.5.11. Tarımsal Faaliyet
 Bitkisel üretim, hayvansal üretim (büyükbaş,küçükbaş, kanatlı,arıcılık, ipek böcekçiliği vb.) balıkçılık ve bu üretimsonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma vedeğerlendirmesi için yapılan faaliyetlerdir.
III.4.5.12.Bölünemez TarımsalParsel Büyüklüğü
 Makineli tarımda toplam işlem zamanları ilealan kayıplarını en aza indiren, arazi nitelikleri, üretim deseni vepotansiyeline göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen en küçükparsel büyüklüğüdür.
III.4.5.13. Çiftçi
 Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimiyaparak geçimini temin eden gerçek veya tüzel kişilerdir.

III.4.6. Mera Alanları:Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması içintahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerlerdir.
Tabansuyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yemüretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan çayır vasıflı yerler,çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarınıotlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri buamaçla kullanılan yaylak vasıflı yerler ile hayvanların kış mevsimindebarındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beribu amaçla kullanılan kışlak vasıflı yerler de mera olarak tanımlanır.

III.4.7. Orman Alanları
6831Sayılı Orman Kanununda tanımlanan alanlardır.

III.4.8. Özel Statülü Orman Alanları
MilliParklar Kanunu’na göre belirlenmiş özel statülü orman alanlarıdır.
III.4.8.1. Milli Park
“Bilimselve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürelkaynak değerleri ile; koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiatparçalarıdır.”
III.4.8.2. Tabiat Parkı
“Bitkiörtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkındinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.”
III.4.8.3. Tabiat Anıtı
“Tabiatve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip vemilli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır”.
III.4.8.4. Tabiatı Koruma Alanı
 MilliParklar Kanunu’ nun 2. Maddesi’ndeki tanıma göre: “Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir, tehlikeye maruzveya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, türler ve tabii olayların meydanagetirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, sadecebilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.”
III.4.8.5. Mesire Yerleri
Orman veorman rejimine giren, rekreasyonel kaynak değeri olan, doğanın ve doğalkaynakların sürekliliğinin, ekolojik dengesinin korunarak, halkın eğlence vedinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik alanlardır.

III.4.9. Su Toplama Havzası
“SuKirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nin 2. Maddesi’ndeki tanıma göre: “Göllerde verezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığıbölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyenbölgenin memba kesimi” olup,  Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen alanlardır.

III.4.10. Su Kaynakları
“Su Ürünleri Yönetmeliği” ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nde tanımlananve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen doğal veya yapay sukaynaklarıdır.

III.4.11. Su Kaynakları KorumaKuşakları
“SuKirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nde tanımlanan ve Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü’nce belirlenen derecelendirilmiş kuşak alanlarıdır.

III.4.12. Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisleri
 Suürünleri kaynaklarının ekonomik olarak kullanımı ve üretiminin arttırılmasıamacıyla deniz ve iç sularda,deniz, göl yüzeyi ile karada, kuluçkahaneli vekuluçkahanesiz oluşuna göre alan büyüklüğü değişen üretim ve yetiştirmefaaliyetine yönelik üstyapılara sahip kıyı yapılarıdır.

III.4.13.  KültürVarlıkları  
Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Yasası’nın 3. Maddesi’ndeki tanıma göre: “tarih öncesi vetarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veyatarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel vekültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındakibütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.”

III.4.14. Tabiat Varlıkları
Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Yasası” nın 3. Maddesinde yer alan tanıma göre: ”jeolojikdevirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veyaözellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli; yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerlerdir”.

III.4.15. Sit
Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Yasası” nın 3. Maddesinde yer alan tanıma göre: “tarihöncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıklarıdevirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent vekent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşamakonu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespitiyapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alandır”.

 III.4.16. Ören Yeri
Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Yasası’nın 3. Maddesindeki tanıma göre : “tarih öncesindengünümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topografik olaraktanımlanacak derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynızamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknikbakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıklarıile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır”.

 III.5. İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Buplana dayalı olarak hazırlanacak alt ölçek planların yapımı sırasında işbirliği yapılacak, planlama ve uygulamanın çeşitli aşamalarında  görüşlerine başvurulacak kurum vekuruluşlardır.

III.6. İlgili İdare
BoluValiliği ve bu plan kapsamında kalan tüm belediyelerdir.

IV. İLKE, GÖREV VESORUMLULUKLAR
Vali,1/100 000 ölçekli plan doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirir.Bu yönlendirmeyi, plan hükümleri uyarınca yapar. Temel verileri III.1.1.maddesinde tanımlanmış bulunan alt ölçekli planların hazırlanması sırasındagerekli görülürse İl Genel Meclisi’nin görüşü alınır.

IV.1. Planlama İlkeleri

IV.1.1.Bolu İli sınırları içinde var olan tüm doğal ve kültürel değerler ; 1/100.000ölçekli planda öngörülmüş genel ilke ve hedefler çerçevesindekorunacaktır. 

IV.1.2. Mutlak Tarımarazileri, özel ürün arazileri ve ekonomik olarak verimli olan dikili tarımarazileri ile sulu tarım arazileri tarım dışı amaçla kullanılmayacak, ilgili yasave yönetmelikler gereğince korunacaktır.

IV.1.3.Meralar Mera Kanunu uyarınca korunacak ve kullanılacaktır.

IV.1.4.Orman olarak belirlenmiş alanların korunması esastır.

IV.1.5.İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan barajların
su kaynakları ve çevresindeki sutoplama havzaları ile rezerv alanları korunacaktır.

IV.1.6. Bolu İli genelinde 2020 yılı itibariyle tahmini toplam nüfus 479000 kişi, kentsel nüfus 343 000 kişi, kırsal nüfus ise 136 000 kişi olarakbelirlenmiştir. Afet riski dikkate alınarak 1/100.000 ölçekli planlabelirlenmiş farklı bölgelerin gelişme potansiyellerine göre hedef nüfuslarınındengeli dağılımı sağlanacaktır.

IV.1.7.Yürürlükte bulunan imar planlarında yer alan mevcut ve / veya gelişme konut alanları,üst ölçek plan kararları ve uygulama hükümleri doğrultusunda tekrar elealınacak, irdelenecek ve sağlıklılaştırılacaklardır.

IV.1.8. Sanayi yeri istemleri;gerektiğinde, planın ilkesel koruma kararlarını desteklemek amacıyla mevcutsanayi ve/veya organize sanayi bölgelerine yönlendirilecek, sanayi planlamaalanlarında değerlendirilecektir.

IV.1.9. Olası istemleri bu plankoşulları uyarınca irdelemek, değerlendirmek ve kirletici sanayi türlerinidenetim altına almak amacıyla; ilgili kurum ve kuruluşların görüşüdoğrultusunda ve doğal eşikler dikkate alınarak ihtisaslaşmış sanayibölgelerinin gerçekleşmesi, denetim düzeninin ve çevresel önlemlerin ayrıntılıolarak belirlenmesi sağlanacaktır.

IV.1.10. Mevcut organize sanayibölgelerinde doğması olası çevre kirliliği sorunlarını önlemek amacıyla bubölgelerde arıtma tesisi yapma zorunluluğuna ilişkin kararlar oluşturulacaktır.

IV.1.11.Yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerinde hangi    tesislerin kesinlikle yer almayacağı, bubölgeleri içeren 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının hazırlanmasıaşamasında belirlenecektir.                       

IV.1.12. Organize sanayi bölgelerinidestekleyecek küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinin oluşturulmasısağlanacaktır.

IV.1.13. Kentsel Gelişme Alanları’nda, yerleşmelerinnüfus projeksiyonu ve projeksiyon dönemlerine göre gerekli konut alanlarınınetaplanarak açılması esastır.

IV.1.14.Belirlenen planlama bölgelerinde, bölgenin gereksinimineyönelik sosyal donatı alanları oluşturulacaktır.

IV.1.15.Bolu İli hizmet sektörünün, Türkiye ve bölge içindekikonumuna uygun olarak  geliştirilmesihedeflenecektir.

IV.1.16.İlçeler itibariyle, Bolu İli 2020 hedef yılı nüfusdengelerinin ilçelere göre dağılımını bozacak noktasal sanayi, konut ve turizmkullanım kararlarının oluşturulmaması esastır. Ancak nüfus dengeleri ihtiyacabağlı istemlere göre yeniden belirlenir.

IV.1.17.Plan uygulanmasına ilişkin her ölçekteki kararların, plandaönerilen devlet altyapı yatırım programları doğrultusunda uygulanmalarısağlanacaktır.

IV.1.18.Bolu İli’nde turizm sektörünün geliştirilmesi için kararlarve uygulama stratejileri oluşturulacaktır.

IV.1.19.Tarihsel kimliği korunması gereken yerleşmelerde ve yakınçevresinde kimliğin bozulmasına neden olacak kararların alınması önlenecektir.

IV.1.20.Planlı kentsel alanların dışında kalan kırsal yerleşmelerdetarımsal faaliyetler ile yayla turizminin desteklenmesi esastır.

IV.1.21. Kentsel Gelişme Bölgesi’nde, henüz kullanıma açılmamış sanayialanlarında, sanayinin ileri teknolojiye yönelmesi teşvik edilecek; sanayi veyerleşimlerin belli noktalarda aşırı yığılmayı önlemeye ilişkin kararlar, yenikonut dışı kentsel kullanım alanları oluşturularak desteklenecektir. Mevcutsanayi alanlarının sağlıklılaştırılması, çevre kirliliğini önleyici önlemlerinalınması ve arıtma tesisleri oluşturulması zorunludur.

IV.1.22.Göynük ve Mudurnu’da tarıma dayalı sanayi alanlarıoluşturulabilecek ve bu ilçelerin tarımsal kimlikleri desteklenecektir.

IV.1.23.Göynük ve Mudurnu yerleşimlerinin mevcut tarihi ve turistikkimliği geliştirilecek ve bu kimliği bozmadan kültür ve turizm hareketlerinekatkısı olabilecek,  çevre kirliliğiyaratmayan küçük sanayi özendirilecektir.

IV.1.24.Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık ilçelerinde tarımsalfaaliyetleri geliştirmeye yönelik tesisler oluşturulabilecek; ayrıca çevrekirliliği yaratmayan farklı iş kollarına da yer verilecektir.

IV.1.25. KentselGelişme Bölgesi’nde hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizm ve sanayidesteklenecek, ancak, tarihsel yerleşim bölgelerinin kimlikleri korunacaktır.

IV.1.26.Planda öngörülen Turizm Planlama Alanlarının bir bütünhalinde planlanması ve bu alanların geliştirilmesi için Kültür ve TurizmBakanlığı’nın desteği sağlanacaktır.

IV.2.İdarelerin, Kurum ve Kuruluşların Planlama İlkeleri Açısından Görev veSorumlulukları:
Hiçbir alt ölçek plan ve planlarda bu planın ilke hedef vekararlarına aykırı olarak karar üretilemez.
IV.2.1.Plan kapsamında bulunan tarım arazilerinin korunması, Tarımve Köy İşleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanındadır. Tarım arazilerininkorunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin ilgilibirimlerinin katılımıyla  Vali’ ninbaşkanlığında bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyonda söz konusu korumakararları ve yasal olanakların ilgili kurum ve kuruluşlara verdiği görev vesorumluluklar irdelenecek ve uygulamada kurum ve kuruluşlar arası eşgüdümsağlanacaktır.

IV.2.2.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,  Valilik, Üniversite, ve ilgili kurum vekuruluşların işbirliği ile özel ürün arazilerinin saptanmasına yönelikçalışmalar yapılacak ve saptama işleminden sonra bu alanların geliştirilmesiile ilgili yasal ve teknik önlemler alınacaktır.

IV.2.3.Tarım arazilerinde arazi kullanma kabiliyetlerininiyileştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla ilgili kurum vekuruluşlarca hazırlanan sulama projeleri ve bu projeler uyarınca yapılacak göletlerin, 1/100 000 ölçekli çevredüzeni planında öngörülen geliştirme stratejileri doğrultusunda öncelikleri belirlenerekalt ölçekli planlara işlenecektir.

Bubağlamda mevcut sulama tesislerinin kullanılabilirliği irdelenerek gerekliiyileştirme, iptal vb. kararlar alınacaktır.

IV.2.4.Bolu İli’ndeki içme suyu kaynaklarının korunması amacıylaDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili belediyeler ve diğer kamu kurum vekuruluşları ile birlikte öneriler ve bunları destekleyecek projeleroluşturulacaktır.

IV.2.5.Bolu İli’nde yer alan kırsal ve kentsel yerleşmelerde içmeve kullanma suyu gereksinimini karşılamak amacına yönelik olarak, Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü ve Bolu İli’ndeki su kaynaklarını kullanması olası diğerkuruluşların katılımıyla sukirliliği ve su ürünleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde Valilikçe önceliklerbelirlenecektir.
İl içindeki su kirliliğinin azaltılmasına yönelik sukirliliği ve su ürünleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum vekuruluşlarca yapılacak çalışmalar, özellikle, su kirliliğinin azaltılmasınailişkin öncelikler ve önlemlere ilişkin görev ve sorumluluklar Valilikçe izlenecektir.

IV.2.6.Ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumve kuruluş görüşleri doğrultusunda İlgili Bakanlık ve taşra örgütününkatılımıyla, geliştirme ve koruma amaçlı sektörel planlar alt ölçekli planlaragirdi olacaktır. 

IV.2.7.İl sınırları içindeki sit alanları, kültür ve tabiatvarlıkları, tam olarak belirlenecek ve ilgili Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Kurulu’ nun il düzeyindeki genel koruma kararlarını belirleyen verilerolarak kullanılacaklardır.

IV.2.8.Bu planda işaretlenen tüm kentsel yerleşme alanları, alt ölçek plan kararları ile ayrıntılandırılacak ve uygulamayaaçılacaktır.1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli planlara uygun olarak hazırlanacaknazım ve uygulama imar planlarının yapımında “ Plan Yapımına Ait Esaslara DairYönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

IV.2.9.Bu plan ile önerilen sanayi bölgelerinde ne tür sanayilerinyer alacağına ilişkin kararlar 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı kararlarınave uygulama hükümlerine aykırı olamaz. Mevcut Sanayi bölgeleri için verilmişolan kullanım kararları irdelenerek güncelleştirilecektir.

IV.2.10.Tüm sektörlere ilişkin teşvik kararları, Bolu İli GelişmePlanı önerileri doğrultusunda, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıkların işbirliğiile alınacaktır.

IV.2.11.Bolu İli’ndeki sektörel planlar, Bolu Valiliği’nineşgüdümünde ve ilgili kuruluşların işbirliği sağlanarak, Bolu İli GelişimPlanındaki sektörel öneriler doğrultusunda, bu planın ilke ve hedefleriçerçevesinde iki yılda bir güncelleştirilecektir.

IV.2.12. Buplanın ilke ve hedefleri uyarınca yapılması gereken altyapı uygulamalarında;Bolu Valiliği’nin eşgüdümünde, ilgili belediyelerin, kurum ve kuruluşlarınkatılımı ile belirlenecek öncelikler, bu planın ilke ve hedefleri uyarıncayatırım programlarını ve uygulama zaman dilimlerini de içerecektir.

IV.2.13.Kentsel Gelişme Bölgesi içinde 1/100.000 Ölçekli ÇevreDüzeni Planı kararlarına uygun olarak ilgili idarece oluşturulması olası toplukonut projelerinin, alt ölçekli planlarda yer alması, Toplu Konut İdaresi’nceyatırım programına alınması sağlanacaktır.

IV.2.14.Plan bütününde önerilmiş / önerilecek eğitim ve sağlıkalanlarının ilgili kurum ve kuruluşlarca yatırım programlarına alınmasısağlanacaktır.

IV.2.15.Kentsel Gelişme Bölgesi içinde kalan Kentsel Gelişme AltBölgelerinde  1/25 000 Ölçekli ÇevreDüzeni Planları ; İlgili Bakanlığın eşgüdümünde, Bolu Valiliği ve PlanlamaBölgesi içinde kalan ilgili tüm belediyelerin katılımı ile hazırlanıp /hazırlattırılıp İlgili Bakanlıkça onanacaktır.

IV.2.16.Kentsel Gelişme Bölgesi dışında, İlçe Planlama Bölgesiiçinde kalan alanlarda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı karar vehükümlerine uygun olarak hazırlanacak 1/25.000 ölçekli Çevre DüzeniPlanları,  İlgili Bakanlığın eşgüdümünde,Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde kalan ilgili belediyelerin katılımıyla veBolu Valiliği’nce hazırlanıp / hazırlattırılıp İlgili Bakanlıkça onanacaktır.

IV.2.17.İlçe Planlama Alt Bölgeleri dışındaki planlama çalışmalarıile ilgili harcamalar 3360 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” çerçevesinde İl Özelİdaresi ve / veya Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

IV.3. Denetim

§  Boluİli 2020 yılı 1/ 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan kararları ve uygulama
 hükümleri uyarıncahazırlanacak alt ölçek planların ve uygulamaların ilgili yasalara ve planauygunluğunu sağlamak,
§  ilgiliidarelere görev verilen konulardaki iş ve işlemleri zamanında tamamlamak
 amacıyla gerekliönlemleri almak ve denetimi sağlamak,
§  buamaçla yasal süreçleri işletmek,
ilgili kurum ve kuruluşların, idarelerin ve İlgilibakanlığın  görevidir.

IV.3.1.Valilik, 3194 sayılı “İmar Kanunu “ , 5442 sayılı “İlİdaresi Kanunu“ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alt ölçekplanlamaları ve plan koşullarına uyumlu uygulamayı sağlamak amacıyla belediyeleriniş ve işlemlerini izler, denetimi sağlar; planlama ilkelerinde, IV.2. ve altmaddelerinde yer alan çalışmaları yapar.

IV.3.2.İlgili kurum ve kuruluşlar, 1 / 100 000 ölçekli Çevre DüzeniPlanı’nda yer alan farklı koruma alanlarında, kullanım türü ne olursaolsun,  yapılan aykırı uygulamalarıbildirmekle yükümlüdürler.

IV.3.3.1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na aykırı olarakyapılan alt ölçek planların ve uygulamaların saptanması halinde Bakanlık buişlemlerin iptalini ve uygun hale getirilmesini ilgili idarelerden ister.Aykırı uygulamalarda ısrar halinde Valilik kanalı ile İçişleri Bakanlığı’naduyurulur.

IV.3.4. MerkeziYönetim birimlerinin; Bolu İli sınırları içinde, ülke ve / veya İl kapsamındaönemli etki ve değişiklikler oluşturacak nitelikteki yatırımların planlamaaşamasında, Bolu Valiliği ve ilgili belediyelerle ortak çalışması zorunludur.


V. GENELHÜKÜMLER      

V.1.Bu plan; Uygulama Hükümleri ve Plan Raporu’yla bir bütündür.Bu belgelere dayanak  olmak üzerehazırlık aşamasında ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıklardan alınan sektörelbilgi paftaları; 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Uygulama Hükümleri, vePlan Raporu’ nun ekleridir.

V.2.1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planları’ndayapılacak plan değişiklikleri ilgili mevzuat uyarınca, ilgili Bakanlık tarafından onaylanacaktır.

V.3.Bu planın kararlarına aykırı olarak hiçbir ölçekte, imarplanı, plan değişikliği, uyarlaması ve ilavesi yapılamaz.

V.4. Boluİli sınırları içinde, Bakanlıkça onanlı 1/25.000 ölçekli Çevre DüzeniPlanlarının, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni plan kararları doğrultusundauyarlamaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacaktır. Farklı yasalara görehazırlanmış Özel Planlama Bölgelerine ilişkin planların, plan kararları vehükümleri gözden geçirilerek planlar arası uyum sağlanacaktır.

V.5. Boluİli sınırları içinde daha önce hazırlanıp ilgili Bakanlıkça onanmışbulunan  1/25.000 ölçekli Çevre DüzeniPlanları’nın, bu  plan hükümlerine aykırıolmayan hükümleri,  bu planlarınuyarlamaları yapılıncaya kadar geçerlidir.

V.6.Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’nin 1/100 000Ölçekli Çevre Düzeni Planı  kararlarınauygun 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları, öncelikle yapılacaktır.Ancak;  1 / 25000 ölçekli ÇDP yapılmasıöngörülen Mudurnu, Göynük, ve Taşkesti Kentsel Gelişme Alt Bölgelerinden, hangisinin öncelikle ele alınacağınailgili idare karar verir.
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları yapıldıktan sonra buplanların kararları doğrultusunda alt ölçekli planlar ve mevcut planlarınuyarlamaları yapılacaktır.

V.7. Fiziksel verileri vebu ölçekte gösterilebilir yerleşme, gelişme, koruma ve kullanma kararlarınıilke ve hedeflerini içeren 1/100 000 ölçekli plan üzerinden ölçü alınarakuygulama yapılamaz. 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olmayan ya dayapılmayacak yerlerde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde, buplanda belirlenen kullanımların bütünlüğünü bozmamak koşuluyla, bu planın kararve hükümlerine aykırı olmayacak şekilde işlem yapılacaktır.

V.8.1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda işaretlenen farklıarazi kullanım ve yerleşme alanlarına ilişkin sınırlar, kullanımlarınmakroformunu ve gelişmesini şematik olarak belirleyen sınırlardır. Bu sınırlar;sözü geçen alanların, tamamının yerleşime açılacağını göstermez.

 V.9. Devlet,belediye ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından onanlı imar planları uyarıncakamulaştırılan, ancak, planlarda nedeni ne olursa olsun gösterilmemiş olan,tapu sicilinde bu  idareler adına tescilveya tapu kayıtları terkin olunan sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşilalanlar saklıdır.


V.10. Buplanın bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık veilgili idarelerce onaylanan her tür ve ölçekteki plan, konusuna ve ilgisinegöre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

V.11.Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayankonuların konumuna ve ilgisine göre, EK:1’deki mevzuat geçerlidir.
Arazi kullanma / planlama konuları ile doğrudan ya dadolaylı ilgili olan bu yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan, yürürlüktenkaldıran, yürürlük kazanacak olan tüm mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

V.12.1/25.000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda 7269 Sayılı “Umumi HayataMüessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”ve  ilgili yönetmelikler uyarınca afetsonrasında kullanılacak alanlar “Afet İskan Sahası” olarak ayrılacaktır.

V.13. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş kaynaklarınkullanımı ile ilgili olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “SuKirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerinin “1/100 000 ölçekli Bolu İli ÇevreDüzeni Planı’na ve Uygulama Hükümleri”ne aykırı olmayan hükümleri geçerli olupbu su kaynakları çevresindeki her türlü yapılaşma için Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü’ nün görüşünün alınması zorunludur.

V.14. Hertürlü yapılaşma ve tesisler çerçevesinde gereksinimlere yanıt olabilecekölçekte ve sağlık kurallarına uygun pissu kanalları ağı (şebekesi) varsa, yapıve tesislerin pissu kanalları bu ağa bağlanır, yoksa 19.03.1971 tarih ve 13783sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün OlmayanYerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”te belirtilen boyut, nitelik vekoşullara uygun olacak biçimde genel veya her yapı ve tesis için bağımsız pissukanalları, tesis edilen çukurlara bağlanır.

V.15.   Pissu çukurlarıkesinlikle göl ve akarsulara bağlanamaz ve boşaltılamaz .

V.16. Turistik tesislerin, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinin ve topluolarak gerçekleştirilecek konut yerleşmelerinin pissuları, varsa pissuşebekelerine bağlanacaktır. Pissu şebekesi olmayan yerlerde atık su arıtmasistemi kurulması ve işletilmesi zorunludur. Atık su % 90 oranında arıtılmadandeşarj yapılamaz ve söz konusu arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanmaizni verilemez.

V.17. Korumakuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapılarıöncelikle ele alınıp iyileştirileceklerdir.

V.18. Hertür planlama bölgeleri içinde mevcut kirletici sanayilerle ilgili önlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesindealınacaktır.

V.19. Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Atık Yönetim Planıçalışmaları, ilgili Bakanlıklar, Valilik ve Belediyeler tarafından tamamlanarakişlemler buna göre yürütülecektir. Mevcut vahşi katı atık depolama sahaları buyönetim planı dahilinde rehabilite edilecektir.

V.20. Kanatlı ve diğer hayvanüretim tesislerinin yoğunlaştığı alanlarda, alt ölçekli planlar yapılırkenilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bu tesisler için vahşi atık depolamaalanları belirlenecektir.

V.21.Kış sporları potansiyeli olan alanlarda mekanik tesislerinyapılması, işletilmesi, kayakçı güvenliğinin sağlanması yönünde alınacaktedbirler vb. iş ve işlemler kurulacak birlikler tarafından ve alan bütünündegerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.

VI.22.Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri, İlçe Planlama Bölgesi, İlçePlanlama Alt Bölgesi, Özel Planlama Bölgesi içinde yer alacak Sosyal DonatıAlanları’na İlişkin uygulama hükümleri, ilgili bölgeye ilişkin 1/25.000 ölçekliçevre düzeni planında ya da nazım imar planlarında belirlenecektir.


VI.   UYGULAMA HÜKÜMLERİ:

VI.1. KentselGelişme Bölgesine İlişkin Uygulama Hükümleri

VI.1.1.Kentsel Gelişme Alt Bölgelerine İlişkinGenel  Uygulama Hükümleri
VI.1.1.1. KentselGelişme Alt Bölgeleri içinde kalan köy yerleşik alanlarında 1/25 000 ölçekliçevre düzeni  planları yapılıncaya kadarbu planın kırsal alanlarla ilgili uygulama hükümlerinin VI.2.2 maddesigeçerlidir.
VI.1.1.2.Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içinde kalan mevcut köy yerleşik alanlarıbitişiğinde ilave olarak yeni kırsal gelişme alanı oluşturulması, 1/25 000Ölçekli Çevre Düzeni Planları’nda değerlendirilecektir. 
VI.1.1.3.Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içindeki içme ve kullanma suyu havzalarında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri’nin VI.2.6. maddesi geçerlidir.
VI.1.1.4. KentselGelişme Alt Bölgeleri içinde kalan su havzalarının koruma kuşaklarında 1/25 000ölçekli plan yapılana kadar yapılaşma izni verilemez.
VI.1.1.5.Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri içindeki karayolu kenarında yapılacak yapı vetesisler için bu plan hükümlerinin VI.2.7. maddesindeki yapılanma koşullarıgeçerlidir.
VI.1.1.6.Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri’ndeki Marjinal Tarım Arazilerinde eğitim, sağlıkve rekreasyon tesisleri yapılabilir.
VI.1.1.7. Organizesanayi bölgelerinde hangi tür sanayinin yer alacağı konusunda Sanayi ve TicaretBakanlığı; ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.
VI.1.1.8. Boluİli Kentsel Gelişme Bölgesi’ni oluşturan Bolu ve Gerede Kentsel Gelişme AltBölgelerinde yapılacak plan değişiklikleri, revizyonları ve plan hükümlerineilişkin ilave ve değişiklikler 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarınave Uygulama Hükümleri’ne aykırı olamaz.
VI.1.1.9.Kentsel Gelişme Bölgesi’nin 2020 yılı toplam nüfusu, 318 000’ ni kentsel, 89000’ ni kırsal olmak üzere  En çok veyaklaşık 407.000 kişidir.
VI.1.1.10.Kentsel Gelişme Bölgesi içindeki tarım arazileri Plan Hükümleri’nin IV.1.2.maddesi uyarınca korunacaktır.
VI.1.1.11.Bu bölgede yer alan yeraltı su kaynakları, barajlar, göllerve ova koruma  alanları yürürlüktekimevzuat çerçevesinde korunacak ve gerekli görülürse planlama ilkeleriçerçevesinde öncelikle planlanacaktır.VI.1.2. Bolu Kentsel Gelişme Alt Bölgesi’ne İlişkin UygulamaHükümleri
Bu bölge; Bolu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanısınırları ile Karacasu Belediyesi ve Belediye Mücavir Alanı sınırları içini vebu alanlar ile Kentsel Gelişme Bölgesi sınırları arasında kalan alanlarıkapsar. Alt Bölgenin sınırı 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile saptanır.1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda, temel ilke olarak tüm kentselservisler geliştirilecek; sanayi sektöründe, özellikle turizm sektöründe  olmak üzere hizmetler sektöründe, eğilimlerekoşut olarak ve doğal eşiklerle teknik altyapı olanakları dikkate alınarakgelişme öngörülecek, tarım arazileri plan hükümlerinin  IV.1.2. maddesi uyarınca korunacaktır.
Bu bölge içinde yer alan belediyeler, kendi sınırları içindebu planın tanımladığı, “İlçe Planlama Alt Bölgesi” tanım ve koşulları içinde ve1/100 000 ölçekli plan kararları doğrultusunda imar planı; yapma, yaptırma,ilave, uyarlama vb. eylemlerde bulunabilirler.
VI.1.2.1. Bubölgede yer alan tüm yerleşmelere atanan toplam nüfus; 2020 yılı için yaklaşık318 000 kişidir. Bu nüfusun yaklaşık 248 000’i kentsel, 70.000’i kırsal nüfustur.
VI.1.2.2.Bolu ovasında bulunan tarım arazileri ve planın IV.1.2. nci maddesindebelirtilen araziler üzerinde bulunan faal sulama tesisleri korunacaktır.
VI.1.2.3. Ova’da çevre kirliliğine karşı önlemler alınacaktır.
VI.1.2.4. OrganizeSanayi Bölgesi’nin imar planı, yürürlülüğünü koruyacak, ancak bu planınkoşulları irdelenecek ve 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın uygulamahükümlerine aykırı olanları, bu hükümlere uyumlu hale getirilecektir.
VI.1.2.5. OrganizeSanayi Bölgesi’nde arıtma tesisi yaptırılacak ve bu tesis sürekli işlertutulacaktır.
VI.1.2.6. OrganizeSanayi Bölgesi atıklarının yeraltı sularını kirletmemesi için önlemleralınacaktır.
VI.1.2.7. Tarımarazilerinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak oluşmuş noktasal ya da organizeolmayan her tür ve ölçekteki sanayiler, ilgili mevzuat kapsamında, MahalliÇevre Kurulu tarafından değerlendirilerek, çevrenin ve ekolojik dengeninkorunmasına ilişkin önlemlerin alınması sağlanacaktır.
VI.1.2.8. Bolu Kentsel GelişmeAlt Bölgesi içinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlardaotoyol ve karayolu güzergahları çevresindeki mevzuata uygun mevcut yapılaşmayıve bu yapılaşmanın olası gelişmelerini denetlemek amacıyla plan kademeleribağlamında her ölçekteki planlar 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni PlanıHükümleri’ne aykırı olmamak koşulu ile, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleridoğrultusunda hazırlanacaktır.

VI.1.3. GeredeKentsel Gelişme Alt Planlama Bölgesi’ne ilişkin Uygulama Hükümleri
Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi; Gerede, Yeniçağa,Dörtdivan Belediye sınırları ile tanımlanmış alanlar, ile  bu alanların dışında kalıp Kentsel GelişmeBölgesi sınırları iletanımlanan alanlar bütününü kapsar. Alt Bölge’nin sınırları  1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ilebelirlenir.
1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda temel ilke olarak,kentsel servisler geliştirilecek, tarıma dayalı sanayi ile turizm sektörününgelişimi öngörülecek, Işıklı Regülatörü’ nün korunmasına ilişkin yaklaşımlargeliştirilecektir.
Bölge içinde yer alan belediyeler, kendi sınırları içinde buplanın tanımladığı, “İlçe Planlama Alt Bölgesi” tanım ve koşulları içinde ve1/100 000 ölçekli plan kararları ve imar planlarının kademeli birlikteliğidoğrultusunda imar planı  yapma,yaptırma, ilave, uyarlama vb. eylemlerde bulunabilirler. 
VI.1.3.1.2020 yılı için bu bölgeye atanan toplam nüfus, yaklaşık 89 500 kişidir. Bunüfusun yaklaşık 70.000’i kentsel ; 19 500’ ü kırsal nüfustur.                                                                                                                                                         
VI.1.3.2.Işıklı Regülatörü’ nün ve Yeniçağa Gölü’ nün korumakuşaklarında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan su kirliliği hükümleriile plan hükümlerinin VI.2.6. maddesi geçerlidir ve çevre kirliliği içingerekli önlemler alınacaktır.
VI.1.3.3.Gerede ovasında bulunan tarım arazileri Plan Hükümleri’nin  IV.1.2.’nci maddesi uyarınca korunacaktır.Gerede Ovasında planlanmış bulunan sulama alanları / tesisleri ile IşıklıRegülatörü Havzası’nın Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde kalan kesimi içinçevre kirliliğini önleyici önlemler alınacaktır.
VI.1.3.4.Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde çevreyi kirletmeyen sanayi kollarının yeralması ve gelişmesinin desteklenmesi esastır. Bu bölgede arıtma tesisiyapılması zorunludur.
VI.1.3.5.Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma yapılması ve yer altı suyununkirletilmesini önlemek üzere gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
VI.1.3.6.Gerede Organize Sanayi Bölgesi ile Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’ninonanlı mevzii planları yürürlüklerini koruyacaklar; ancak bu planların plankoşulları irdelenecek, 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı uygulamahükümlerine aykırı olanları uyumlu hale getirilecektir.
VI.1.3.7.D-100 Devlet Karayolu üzerinde yer alan, noktasal, ya da organize olmayan,çevresel önlemler alınmamış sanayi tesisleri için VI.1.2.7. maddesi uyarıncaişlem yapılacaktır.
VI.1.3.8.Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içindeki mevcut turistik tesisler, ÇEDkapsamında değerlendirileceklerdir. Öneri turistik tesislerde “Turizm TesisleriYönetmeliği” hükümlerine uygunluk aranacaktır.
VI.1.3.9.Yeniçağa Gölü ile Işıklı Regülatörü çevresinde kıyı mevzuatı ve 1/25 000Ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine uygun olarak günübirlik tesisler ilerekreasyon kullanımları yer alabilir. Bu kullanım türlerinin planlamasındauygulama hükümlerinin VI.2.13.4.1, VI.2.13.4.2.  maddelerigeçerlidir.
VI.1.3.10.Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi’ndeki yerleşme alanlarının IşıklıRegülatörü’ nün kısa, orta ve uzun koruma alanları içinde kalan zorunlu gelişimmekan gereksinimleri, bu plan hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.
VI.1.3.11.Gerede Kentsel Gelişme Alt Bölgesi içinde, varsa arkeolojikalanların saptanması ve tescili yapılacak, gerekli olanların koruma planlarıKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikleriyle Kültürve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’ nun İlke Kararları doğrultusunda ilgilikurum ve kuruluşlarca hazırlattırılacaktır.

VI.2.İlçe Planlama Bölgelerine İlişkin Genel Uygulama Hükümleri:
İlçe Planlama Alt bölgeleri’ ndeirdelenecek konut, irdelenecek sanayi ve küçük sanayi alanları ve ikinci konutistem ve eğilimleri ile ilgili önlemler ve uygulama esasları 1/25 000 ölçekliçevre düzeni planları ve 1/5 000 ölçekli nazım imar planlarıylabelirlenecektir. 1/25 000 ölçekli planlarda, bölge içinde var olan yerleşimalanlarının geliştirilmesinde, doğal ve yapay envanter titizlikle korunacak; bubağlamda, bölgede, imalat sanayi ile tarıma dayalı sanayinin gelişmesine olanakverilecektir.

VI.2.1.Kentsel Yerleşme Alanları:
VI.2.1.1İlçe Planlama Bölgeleri’ndeki belediyelerin Planlı KentselAlanları ile ilgili ilave ve revizyon imar planlarının yapımında ve onayında,1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın genel ilke ve hedeflerine uyulmasızorunludur.
İdarelerin, Kurum ve KuruluşlarınPlanlama İlkeleri Açısından Görev ve Sorumluluklarını belirleyen IV.2 kodluhükümler geçerlidir.

VI.2.1.2. 1/100 000 ölçekliÇevre Düzeni Planı Hükümleri uyarınca bu planın onama tarihinden sonrabelediyesince hazırlanacak imar planları ve ilave imar planlarında öngörülensosyal ve teknik donatı alanlarının yer seçimi ve nitelikleri hakkında ilgilikurum ve kuruluşların görüşleri alınır.
VI.2.1.3.1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalan ve bu planın onamatarihinden önce onaylanmış imar planlarının bu plan hükümlerine aykırı olmayan(mevzuata uygun yapılaşmalar saklı kalmak kaydıyla) hükümleri geçerlidir.
VI.2.1.4.İlçe Planlama Bölgeleri’nde önerilecek sanayi planlama alanlarında; yer alacaksanayi çeşitlenmesi alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu alanların yerseçiminde ilgili mevzuata uyulacak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerialınacaktır.
VI.2.1.5.İlçe Planlama Bölgeleri’nde yerleşmelerin öneri küçük sanayisiteleri, beldelerin gereksinimini karşılayacak biçimde ilgili kuruluşlarıngörüşleri alınmak koşuluyla, mevcut imar planı dışında da oluşturulabilir.

VI.2.2.Kırsal Yerleşme Alanları:
VI.2.2.1. Kırsal Yerleşme Alanlarına İlişkin Genel Hükümler:
Kentsel yerleşme alanları dışında veköy tüzel kişiliğine sahip yerleşme alanlarında bu hükümler uygulanır.
VI.2.2.1.1.İlgili idarece, kanun ve yönetmeliklere göre onaylanmış bulunan köy yerleşikalan sınırları geçerlidir.
 VI.2.2.1.2. Köyler, planda şematikolarak gösterilmiş olup, yerleşik alan sınırı saptanmayan köylerin sınırları,ilgili idarece, bir program uyarınca saptanacaktır.
VI.2.2.1.3.Köy yerleşik alanlarında mevcut yapıların sağlıklılaştırılması ve ev pansiyonculuğu bağlamındakullanılabilmesine ilişkin örnek uygulamalar; İlgili Müdürlüklerce hazırlanacak bir program çerçevesinde, Bayındırlıkve İskan Müdürlüğü’ nün gözetim ve denetiminde yapılacaktır.
VI.2.2.1.4.Plan hükümlerinde yer almayan konularda 3194 sayılı Kanun veilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
VI.2.2.2.Yerleşik Alanları Belirlenmiş Köyler
 VI.2.2.2.1. İfraz suretiyle elde edilecekparsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu elinegeçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk suretiyle  yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesiolan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz.
Köylerin yerleşik alanlarında yapılacakifraz işlemlerinde parsel genişlikleri 15.00 m.den,  parsel derinlikleri de 20.00 m.den az olamaz.İfraz suretiyle En çok beş adet parsel elde edilir. İfraz suretiyle elde edilenparsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.
Belediye Mücavir Alan Sınırlarıİçindeki bulunup planlı kentsel alanlara katılmamış  köylerde yapılanma koşulları TAKS En çok : 0.40’ tır. Yan bahçemesafeleri 3.00 m., ön bahçe mesafesi 5.00 m., arka bahçe mesafesi 3.00 m., katyüksekliği en çok    3 kat’ tır.
VI.2.2.2.2.İfraz edilmedikçe bir parsel üzerinde gerekli müştemilat binaları dışında,ancak bir yapı yapılabilir.
VI.2.2.2.3.Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda, ifraz edilmiş /edilmemiş parsellerde  konut, tarım vehayvancılık türü yapılar yer alacaktır. Bu yapılarda yapının türü ne olursaolsun;TAKS En çok : 0.40’ tır. Yan bahçe mesafeleri 3.00 m., ön bahçe mesafesi5.00 m., arka bahçe mesafesi 3.00 m., h:2 kat olacaktır.
VI.2.2.2.4.Köy yerleşik alanları içinde 2. konut niteliğinde toplu yapılaşma istemlerinde;E : 0.15 ve parsel büyüklüğü en az 1000 m2, kat adedi en çok 2 olacaktır.
VI.2.2.2.5.Köy  yerleşik alanlarıiçinde konaklama ve günübirlik tesis yapılabilir. Konaklama tesisi yapılmasıhalinde E:0.50,  3 kat;  günübirlik tesis yapılması halinde E:0.05,  h: En çok 4.50 m. olacaktır.


VI.2.2.3.Yerleşik Alanları Belirlenmemiş Köyler :
VI.2.2.3.1.Tapuda köy içi mevki olarak adlandırılan alanlarda yer almak ve idareceyerleşik alan sınırları saptanıncaya kadar geçerli olmak üzere sadece konut,tarım, hayvancılık amaçlı yapılar yer alacaktır.
VI.2.2.3.2.Bu yapılarda;
TAKS (En çok)   : 0.30 olacaktır.
VI.2.2.3.3.İfraz ve yapılaşma koşulları VI.2.2.2.1; VI.2.2.2.2 ve VI.2.2.2.4 maddesindebelirtildiği gibi olacaktır.
VI.2.2.4.Kırsal Yerleşmelerde Gelişme Alanları :
Yerleşik alan sınırları belirlenmişköylerde, gerekli görülen yerlerde, yerleşik alana bitişik olmak koşuluyla gelişme alanları, köyündevamlılığının sağlanması ve gelişme eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla doğalve yapay eşikler dikkate alınarak 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planıaşamasında saptanacaktır.

VI.2.3. TarımArazileri
Bu alanlar için aşağıda belirlenmiş olan en az bölünmekoşulları, bu koşuldan daha küçük parsel oluşturmamak koşulu ilegerçekleştirilir. Bu alanlarda yer alacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkinprojeler,  Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı’nın yerel birimleri tarafındandeğerlendirilerek, bu yapıların tarımsal amaçlı olup olmadığına veniteliğine  karar verilir.
           VI.2.3.1.  Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlar İçinKullanımı
§ Mutlak Tarım arazileri,
§  Özel Ürün arazileri,
§  Ekonomik olarak verimli olan Dikili Tarım Arazileri,
§ Arazi kullanma kabiliyet sınıfı I, II,III, IV olan sulu ve I, II olan kuru tarım
 arazileri,
§  Drenaj yetersizliği, taşlılık veya tuzlulukgibi sebeplerle III. sınıf ve
 üzerindeki arazi özelliğinde bulunan,kullanılmaya açılmış veya açılmamış olsun, ıslah edilmek suretiyle I ve II.sınıf tarım arazisine dönüştürülebileceği toprak etüt raporunda belirtilenaraziler,
özellikleriitibarıyla tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.
 Ancak bu durumda olmakla birlikte:
§  Sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeriplanlama veya uygulama
projelerikapsamında yer alan,
§ Bir proje kapsamı içinde olmasa biletarım dışı maksatlı kullanımlara
 tahsisleri halinde proje bütünlüğünü veyaçevre arazilerdeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler,tarım dışı amaçla kullanılmayacak, ilgili yasa ve yönetmelikler gereğincemutlaka korunacaktır.
VI.2.3.1.1. Tarımdışı amaçla kullanım için Marjinal Tarım Arazileri’nden başlamak kaydıyla, dahauygun alternatif araziler bulunmadığı takdirde, aşağıda belirtilen genelmaksatlar için gerçek ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki diğer kuru tarımyapılan araziler, kamu yararının gözetilmesi ve tarımsal faaliyetlere zararvermeyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, tarım dışı faaliyetlere tahsisedilebilir.
a)Köylerin planlı yerleşimi için mevcut yerleşik alanların çevresi,
b)Mevcut yerleşim alanlarına ilave olarak belediye veya mücavir alan sınırlarıiçinde ilgili belediye tarafından imar planı yapılmak istenen yerler,
c)Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kurulacak Organize SanayiBölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri,

d)Toplam arazi alanı 5000 m2’ yi geçmemek şartı ile karayolları güzergahlarındakurulacak oto yakıt satış istasyonları,
e)Katı atıkların etkisiz hale getirilmesi için yapılan tesisler ve ek tesisleri,
f)Ceza infaz kurumları ve tutukevleri yapı ve tesisleri.
VI.2.3.1.2. Kurutarım arazileri içerisinden uygun alternatif alanlar tespit edilemediğidurumlarda aşağıda belirtilen genel amaçlar için ihtiyaca cevap verecekmiktarlardaki her sınıf ve özellikte tarım arazileri, tarımsal faaliyetlerinzarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla,VI.2.3.13 maddesiuyarınca  tarım dışı faaliyetlere tahsisedilebilir.
a)Karayolları, demiryolları, köy yolları ve benzeri yollar,
b)Su temini ve enerji üretimi amaçlı baraj, gölet, elektrik santralleri, sukuyusu ve bunlara ait ek tesisler; ham petrol ve doğalgaz arama, üretim vedepolama tesisleri ile bunlara ait ek tesisler; santral yolu, şalt merkezi,direk, pilon, kök, trafo, enerji nakil hatları, cebri boru güzergahı, arıtma vebunlara ait pompaj tesisleri ve güzergahları, trafik kontrol vegüvenlik istasyonları,
c)Milli savunma tesisleri, hava alanları ve ek tesisleri.
VI.2.3.1.3.Yukarıdaki maddelerde sayılan Tarım dışı amaçlı arazi kullanım ihtiyaçlarıöncelikle marjinal tarım arazileri içerisinden veya arazi kullanma kabiliyetsınıfı VIII. sınıf olan arazilerden karşılanır. Bu sınıf arazilerdenkarşılanamaması halinde VII., VI., V., IV. ve III. sınıf kuru tarımarazilerinden karşılanabilir. Ancak, bu durumda VII. sınıftan III. sınıfınadoğru bir öncelik sırasının gözetilmesi zorunludur.
VI.2.3.1.4. Buplandan önce onaylanmış olan her tür ve ölçekteki planlarda, tarım arazisiolarak kalan alanlarda ve mücavir alan ve Belediye sınırları içinde ve dışındayapılacak her tür zorunlu plan değişiklikleri ve bu alanlarda yer alan tarımarazilerinin kullanımına ait kararlar alınmadan önce Tarım İl Müdürlüğününuygun görüşünün alınması esastır. Bu madde kapsamında zorunlu haller için ihtiyaçduyulan araziler; öncelikle tarım dışı kullanım planı bulunan tesislere sınırve düşük potansiyelli kuru tarım arazilerinden karşılanır; eğer böyle bir araziyok ise gerçek ihtiyaca cevap verecek miktarda alan mevcut planlı alana sınırıolan diğer tarım arazilerinden karşılanabilir.
VI.2.3.2. Bölünme  ( İfraz) Koşulları
VI.2.3.2.1.Sürdürülebilir, ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip YeterGelirli Tarımsal İşletme büyüklüğünü sağlamak için oluşturulacak parselbüyüklüğü en az ;
·        Mutlak Tarım Arazileri ve Özel ÜrünArazilerinde 10.000 m2,
·         Dikili Tarım Arazilerinde 5.000 m2,
·         Örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3.000 m2,
·         Marjinal tarım arazilerinde 20.000 m2 dir.
Buyüzölçümlerinin iki katından küçük alana sahip parseller bölünemez. Büyükparseller bölündüğünde bu rakamlardan küçük parseller oluşturulamaz.Oluşturulacak parsellerin bir kenarı kamuya ait bir yola en az 25.00 (yirmibeş)metre cephe oluşturulacak şekilde ve arazi eğimi % 3 ten çok olan yerlerdeparselin uzun kenarı eğime dik olacak şekilde bölünecektir.
VI.2.3.2.2.Arazi sınıflarına bakılmaksızın örtü altı ve dikili tarımarazilerinin ifrazı planın VI.2.3.2.nci maddesinegöre sınırlandırılır ve ifraz edilme şartlarına uysa bile ifraz sonrasında datarımsal amaçla kullanılır.
(Tablo : Ek – 2)VI.2.3.3.Yapılaşma
Çiftçiye,arazi sınıflarına bakılmaksızın, toplam parsel büyüklüğü 5000 (beşbin) m2 yigeçmemek koşuluyla, tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamakiçin gerekli boyut, hacim ve vasıfta, kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk havadeposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri,arıhane, su ve yem deposu, gübre, silaj çukuru ve işletmenin enerji ihtiyacınıkarşılamak amacıyla yapılan biyogaz tesisleri ile ilgili olarak yapı izniverilebilir.
VI.2.3.3.1.Tarım arazilerinde yapılabilecek tarımsal yapı ve tesislere ait hükümler içinyapının ilgilisinden, yapıların amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin,noterlikçe onaylı taahhütname alınır.
 VI.2.3.3.2. Mutlak TarımArazileri’nde tarımsal yapılar dışında, bakıcı evi hariç hiçbir yapı yapılamaz.Bu arazilerde entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar, yapılabilir.Bu alanlar için mevzii imar planı yaptırılıp ilgili idareye onaylattırılmasışarttır. Yapı yaklaşma mesafesi yola 10 m. komşu parsellere 5 m. olacaktır. Bualanlarda yapı alanı 50 m2’yi geçmemek koşuluyla bakıcı konutu ve / veyagüvenlik amaçlı yapı  yapılabilir.
KAKS= E  en çok 0.70 olacaktır.   İmar Planı koşullarına uygun vaziyetplanları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım İlMüdürlüğü’nce belirlenecektir.
VI.2.3.3.3.Dikili Tarım Arazilerinde entegre nitelikte olmayan tarımsal yapılaryapılabilir. Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10 m., komşu parsellerden 5m.olacaktır. Bu alanlarda tarımsal yapıya bitişik olmak ve yapı alanı 50 M2’yigeçmemek koşuluyla bakıcı konutu ve veya güvenlik amaçlı yapı  yapılabilir. KAKS = E  en çok 0.70 olacaktır.   İmar Planı koşullarına uygun vaziyetplanları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım ilmüdürlüğünce belirlenecektir.
VI.2.3.3.4.Marjinal Tarım Arazilerinde yapılacak Sanayi, Turizm, II. konut, EntegreTarımsal yapılar  için imar planıhazırlamak ve ilgili idareye onaylatmak şarttır.
Bualanlarda yapı inşaat alanı; müştemilat dahil parsel büyüklüğünün % 5’ini ve150 m2 yi geçmeyen, bir bağımsız bölümden oluşan bir konut yapılabilir.  En çok. kat adedi 2,  H = 6.50 m. olacaktır
 VI.2.3.3.5. Örtü altı tarımı yapılan arazilere, örtü altı özelliğinisağlayacak sera v.b. yapılar dışında hiçbir yapı yapılamaz. Yapıtanımına giren ( beton temel ve çelik çatılı ) seralar için ruhsat alınmasızorunludur. Yapıyaklaşma mesafeleri yoldan 10 m., komşu parsellerden 5m. olacaktır. Vaziyetplanları ile projelerin tarımsal amaçlı kullanışa uygunluğu Tarım ilmüdürlüğünce belirlenecektir.  ( Tablo EK: 2 )

VI.2.4. Orman Alanları
Ormanların,  korunarak geliştirilmesi esastır. Bualanlarda bekçi kulübesi vb. gibi kamuya ait zorunlu hizmet tesisleri dışındayapılaşmaya gidilemez. Bu alanlarda yapılacak tahsislere yönelik verilecek önizinler için ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacaktır. Bu alanlarda bulunanözel mülkiyete konu parsellerde; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı’nın görüşleri alınmak kaydıyla,  tarım alanının niteliğine göre bu planınilgili hükümleri geçerli olacaktır.

VI.2.5. Meralar
4342 Sayılı Mera Kanunu gereğince Meralar; özel mülkiyetegeçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırlarıdaraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı otlatma amacı ile kiralanabilir. Meralarda,442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmaksuretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk,sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Kültür ve TurizmBakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşapyapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.
Tahsisamacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan 4342 Sayılı Mera Kanunundagösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha öncekikanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimdenberi bu amaçla kullanılan arazilerden;                                
            a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine; 3213 sayılı Maden Kanunuve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre verimliliği kesinlikle saptananmaden ve petrol arama, ön işletme ve işletme faaliyeti için zaruri olan,                                                                    
b)Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruriolan,                          
c)Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,
d)Köy yerleşim yeri ile uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imarplanlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millipark ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi, ve kültürel varlıklarınkorunması, sel kontrolü, akarsular, ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaçduyulan,
e)442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzereihtiyaç duyulan,
e)Ülkegüvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,
Yerlerinilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine,valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleriHazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.
(a)bendi kapsamında başvuruda bulunan işletmeciler ile (c) bendi kapsamındabaşvuruda bulunan kamu kurumları faaliyetlerini çevreye ve kalan meraalanlarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilenyerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Buyerler tahsis süresi bitiminde özel sicile kaydedilir.

VI.2.6. Su ToplamaHavzaları, Yer Altı Kaynakları ve Koruma Kuşakları
 Bu alanlarda Suürünleri istihsal yerleri olan kıta içi yüzeysel su kaynaklarında 1380 Sayılı“Su Ürünleri Kanunu” nda yer alan su kirliliğine ilişkin hükümler geçerlidir.
VI.2.6.1. Sutoplama havzalarında “Su KirliliğiKontrol Yönetmeliği” ve “Teknik Usuller Tebliği “nde belirtilen hususlarauyulacaktır.
VI.2.6.2.  “Kaynak Suları Yönetmeliği “ hükümlerineuyulacaktır.
VI.2.6.3. İçmeve kullanma suyu rezervuarını besleyen tüm sulara, akar ve kuru derelere hiçbirsurette atıksu ve atık deşarjı yapılamaz. Alt ölçekli planlarla belirlenmişdere mutlak koruma alanlarında, kirliliğe neden olacak mevcut  yapı ve tesisler için önlemler alınacaktır.Dere mutlak koruma alanları içinde kalan kentsel meskun yerleşme alanları içinhazırlanacak imar planları, ilgili idarelerden derelere ilişkin teknik uygunlukgörüşü alındıktan sonra onanabilir. Ayrıca 1/100 000 ölçekli Çevre DüzeniPlanı’nın onama tarihinden önce onanmış imar planları, ilgili idarenin teknikgörüşleri ve bu plan hükümleri doğrultusunda revize edilecektir. Bu alanlariçindeki kırsal yerleşme  alanlarındailgili idarenin teknik görüşü alınmak suretiyle hazırlanacak imar planlarıonanmadan herhangi bir uygulamaya izin verilmez.
Derelerin mutlak koruma alanı içinde kalan ve kentsel vekırsal yerleşim  alanları dışındakidağınık türde yapılaşmalar ilgili idarelerce yürürlükteki mevzuat uyarıncatasfiye edilecektir.

VI.2.7. KarayoluKenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler 
VI.2.7.1. TCKGenel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki karayolu güzergahlarında, belirlenmişolan standartlardan az olmamak üzere, yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındanplanlanacak yeni devlet yollarının kent içi geçişlerinde; kamulaştırmasınırının, o yolun çevreye vereceği olumsuzlukları göz önüne alacak biçimdestandardında belirtilenden daha da geniş tutulması sağlanacaktır. 
VI.2.7.2.Karayolu servis alanlarında yer alacak yapılar : akaryakıt ve LPG istasyonları,servis istasyonu, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayolunahizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik mağazalardır.
VI.2.7.3.Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarındayapılacak tesislerde “ Karayolları Trafik Kanunu” ve “ Karayolları KenarındaYapılacak Tesisler ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik “ ile Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili tebliğlerinde belirtilen hükümlereuyulacaktır.
VI.2.7.4.Marjinal tarım arazilerinden geçen karayolu üzerinde yeralacak servis istasyonları için hazırlanacak imar planı, ilgili idareleringörüşü doğrultusunda onaylanacaktır. Ancak;

·              Abant Gölü ile D-100 arasındakigüzergahta,
·            Bolu Belediyesi mücavir alan sınırındanbaşlamak üzere Yedigöller Milli Park sınırına kadar olan güzergahta,
·        Karacasu Termal Tesisleri’nden başlamaküzere Kartalkaya Turizm Merkezine kadar olan güzergahta,
·        D -100 Devlet Karayolu ile SarıalanBölgesi arasındaki güzergahta
akaryakıt ve LPG istasyonu yapılamaz.
 Marjinal tarım arazilerinde; karayoluna hizmetveren konaklama, yeme içme ve günübirlik v.b. tesisler yer alabilecektir. Bugibi tesisler marjinal tarım arazilerinin en çok 5.000 m2 lik kısmınıkullanabilir. Karayolu servis ve akaryakıt alanlarında yapılacak tesislerde;Emsal =E,  (En çok) :0.45 olacaktır.
Bu alanlarda yapılacak tesisler için imarplanı hazırlattırılıp, ilgili idarece onaylanması zorunludur.
VI.2.7.5.Köyyerleşik alanı içinde Akaryakıt servis istasyonu yapılamaz. Ancak köy yerleşikalanlarının gereksinimini karşılamak üzere akaryakıt pompa alanıbelirlenebilir. Bu alanlarda yeme içme, konaklama, günübirlik tesis gibikullanımlar yer alamaz. Akaryakıt pompa alanı için imar planı şartı aranmayacakancak, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinler alınacaktır.

VI.2.8. Enerji NakilHatları Geçiş Alanları
Enerji nakil hatları yakın çevresine yapılacak tesisler içinbu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca çıkartılmış bulunan ilgiliyönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.9. AskeriAlanlar
VI.2.9.1.Askeri alanlarda, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu “ ve bukanuna ilişkin yönetmelik hükümleri geçerlidir.
VI.2.9.2.Planlama kapsamında kalan askeri sahalarda, askeri güvenlik bölgeleri, askeriyasak bölgeler ve  askeri hizmetler içinkamulaştırılacak sahalarda yapılanma koşulları için ilgili komutanlığın görüşüalınacaktır.
VI.2.9.3.Yoğunkent alanı içinde kalan Askeri Alanlar’ da süre gelen işlevlerin, Milli SavunmaBakanlığı’nın programı dahilinde kent dışına çıkarılması halinde, boşalanalanlar öncelikle, sosyal donatı alan eksiklerini tamamlamak üzerekullanılacaktır.

VI.2.10. SitAlanları
VI.2.10.1.Sit alanlarında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu“; ilgiliyönetmelik,  ilgili Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kurulu  ve Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına göre uygulamayapılacaktır.

VI.2.10.2.Tescil edilmemiş olup alt ölçekli planlarla tescile değergörülecek olan sit alanlarının tescili için ilgili Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Kurulu’na teklif götürülebilecektir.

VI.2.11. Madenİşletme Tesisleri ve Ocaklar
VI.2.11.1.Maden işletme tesisleri ve ocaklar, “Gayri Sıhhi MüesseselerYönetmeliği “nde 1. Derece Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında kaldığından,Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden uygun görüşalınması ve başka bir amaçla kullanılamayacağı konusunda tesis sahiplerinceilgili idareye yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.
VI.2.11.2.Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde parsel büyüklüğünebakılmaksızın “ Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği “ne göre mülkiyetindensağlık koruma bandı bırakılmak suretiyle hazırlanacak imar planları, ilgiliidarece onanmadan uygulama yapılmayacaktır.
VI.2.11.3.Tesis izni ilgili Bakanlıkların uygun görüşleri doğrultusunda verilebilir.
VI.2.11.4.Bu tesislerde işçi, soyunma ve barınma gereksinimine  yönelik, kalıcı olmayan taşınabilirmalzemelerden yapılmış yapılar yer alabilir.
VI.2.11.5.Bu yapıların inşaat alanı en çok  500 m²olacaktır.
VI.2.11.6. Patlayıcımadde depo tesislerine, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı gereği işlemyapılır. Patlayıcı Madde Depo Tesisleri’ne ilişkin imar planı teklifleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmadan uygulamaya geçilemez.
VI.2.11.7. ÇevreKanunu, Mera Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.12. Taş veMermer Ocakları
İlçe Planlama Bölgeleri içinde kurulacak Taş ve MermerOcakları’nda yapılacak yapıların, konum ve büyüklüğünü gösteren 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı ile usulüne uygun olarak düzenlenmiş yapılara ilişkinprojeler, ilgili idarece onaylanacaktır. Bu alanlarda;
Emsal (E) (En çok)                        : 0.05 olacaktır.
Toplam Yapı Alanı       (Ençok)    : 500 m2  olacaktır.
VI.2.12.1. ÇevreKanunu, Mera Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uyulacaktır.

VI.2.13. TurizmPlanlama Alanları
Plan genelinde turizm amaçlı karar ve kullanım getirilenalanların öncelikli olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Planda öngörülen turizm planlama alanlarında yapılacak tümturizm tesislerinde Turizm Tesisleri Yönetmeliğine göre turizm yatırım veişletmesi belgesi alınması zorunludur.
Yapılanma koşulları alt ölçek planlarda belirlenecektir. Buplanların hazırlanması aşamasında yönlendirici mahiyette Kültür ve TurizmBakanlığı’nın görüşü alınacaktır.
VI.2.13.1. TurizmMerkezleri
Buplanda sınırları belirtilen ve Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmişturizm merkezlerinde bu kanun uyarınca onaylanan ve onaylanacak her ölçektekiimar planı geçerlidir.
VI.2.13.2. TurizmYatırım Alanları
Bu alanlarda Turizm Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilentürde tesisler yapılabilir.
VI.2.13.2.1.Yapılacak tesislerde çevre karakteristiklerine uyularak tesisin yer aldığıçevrenin doğal, tarihi ve kültürel kimliği korunacaktır.

VI.2.13.2.2.1/5 000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1 000 ölçekliuygulama imar planlarında topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümlergetirilecektir.
VI.2.13.2.3.Bolu İli’nin ihtiyacına yönelik botanik bahçesi, golf alanı, park, piknik,mesire alanı, serbest gezinti alanları, açık kapalı spor tesisleri, eğlencemerkezleri, temalı parklar, günübirlik tesis vb. kullanımların yer alabileceğialanlar oluşturulabilecektir. İçme suyu kaynağı vasfı olmayan baraj vegöletlerin çevreleri de aynı amaçlarla değerlendirilebilecektir.
Bu planda öngörülen alanların dışında kalan alanlarda turizmkullanımı talep edilmesi halinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasıkoşulu ile yapılanma koşulları alt ölçekli planlarla belirlenir.
VI.2.13.3. YaylaTurizmi Alanları
Bu alanlarda doğal çevre içerisinde yer alan doğal yaşam ilebütünleşecek etkinliklerin yer aldığı dış görünüşte yöresel mimari ve yapımalzemelerinin kullanıldığı konaklama tesisleri ve tamamlayıcı tesisleryapılabilir. Bu alanlar Mera Kanunun kapsamı dışındaki alanlardaplanlanacaktır.
Yapılanma koşulları: 
Emsal (E ) : 0.20    2kattır.
VI.2.13.4.Günübirlik Tesis Alanları
 Bu alanlarda yemeiçme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarını günübirlik olarak sağlayan tesisleryapılabilir. Konaklama tesisi ve konut yapılamaz.
Yapılanma koşulları:
Emsal (E ) (en çok): 0.15 kat 1 h:5.50 m’ dir. Uygulama imar planı ilgili idare tarafındanonaylanmadan uygulamaya geçilemez.
VI.2.13.4.1. Ormanİçi Dinlenme yerlerinde  ilgili mevzuatuyarınca uygulama yapılır.
VI.2.13.5.Kamping Alanları
Bu alanlarda yataklı ünite başına (Çadır,bungalov v.b.)yoğunluk 70 ünite / hektardır.
Bu alanlardaki ortak kullanımlara yönelik (mutfak, WC,çamaşırhane vb.) yapılar yapılabilir. 
Emsal  (E)  : 0.05   kat 1  h: 4.50 m’dir.
VI.2.13.6. TermalTesis Alanları
Termal turizm kapsamında konaklama tesisi, kür merkezi vekür parkı entegre veya münferit olarak yapılabildiği alanlardır.
Jeotermal suyun çıkartılması, sondajı, depolanması,dağıtılması, entegre olarak kullanılması, reenjeksiyonu (geribasım) vb. iş veişlemler birlik kurulması suretiyle bir bütün halinde gerçekleştirilecektir.
Yapılanma koşulları:
Emsal  (E)  : 0.40’tır.

VI.2.14. Eğitim veSağlık Alanları
Kentsel Gelişme Alt Bölgeleri ile Özel Planlama Bölgelerinindışında, İlçe Planlama Bölgeleri içinde konusuna göre ilgili kurum vekuruluşların uygun görüşü alınmak, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1 000ölçekli uygulama imar planları hazırlanmak ve ilgili idaresince onaylanmak koşuluylaaşağıda yapılanma koşulları belirlenmiş eğitim ve sağlık tesisleri yapılabilir.
VI.2.14.1. EğitimAlanları
VI.2.14.1.1.Yüksekokullar hariç olmak ve parsel büyüklükleri “Plan Yapımına Ait EsaslaraDair Yönetmelik”in EK-1a ölçüleri altında kalmamak, imar planı hazırlanmakkoşuluyla, eğitim amacına hizmet edecek her türlü alan kullanımına ait avan veuygulama mimari proje için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum vekuruluşların uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu alanlarda öğrenciyurtları ile kampus içi konaklamaya yönelik lojman yapıları dışında konutamacına yönelik yapı yapılamaz.
Üniversite ve yüksek okullara ilişkin alanlarda  VI.2.14 ve VI.2.14.1.2  maddeleri geçerlidir.
VI.2.14.1.2.Eğitim alanlarında yapılacak yapılarda yapılanma koşulu,
Emsal (E) (En çok)   :0.50 dir.
VI.2.14.2. SağlıkAlanları
VI.2.14.2.1.Hastane ve sağlık kuruluşlarına ait tesisler, zorunlu arıtma ve atık depolamatesisleri ile (zorunlu konaklamaya yönelik) lojman yapıları dışında konutamacına yönelik yapı barındırmamak koşuluyla, Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır.
VI.2.14.2.2.Sağlık alanlarındaki yapılanma koşulu,
Emsal (E)   : 0.50dir.

VI.2.15. SanayiAlanları  
Yapı ve kullanma izni bulunan sanayi tesislerifaaliyetlerini sürdürürler. Yapı ruhsatından farklı amaçla işletilen ruhsatlısanayi tesislerinde tevsii yapılamaz. Tevsii edilecek tesislerden üstleneceğiişlevi gereği ÇED raporu alınması zorunlu olanlardan ÇED raporu istenecek veÇED raporunun onay tarihinden başlayarak bir yıl içinde ÇED raporuna uygunolarak ve alt yapı ve arıtma tesisi yapıldığında Kullanma izni verilecektir.
Sanayi talepleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilikurum ve kuruluş görüşleri alınmak koşulu ile alt ölçekli planlarda belirlenir.
Planda işaretli bölgelerde ve Bolu – Mudurnu – Seben –Kıbrısçık ile sınırlanan alan içinde yer alabilecek entegre hayvancılıktesisleri ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı çerçevesindeplanlanacaklardır.    

VI.2.16. Katı AtıkDepolama Alanları
Bu planın genel kullanım, koruma ve gelişme ilke vehedefleri çerçevesinde ve  ilgili kurumve kuruluşların  görüşleri doğrultusunda,Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yer seçimi ve uygulamasıyapılacaktır.

VI.2.17. KaynakSuları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri
VI.2.17.1.Kaynak suları şişeleme ve depolama alanları ve potansiyel gereksinim, Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlardan alınacak görüşlerdoğrultusunda ilgili idarece belirlenir. Yapılacak tesisler için Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü, ve diğer ilgili kuruluşlar, ilgili idare ve bu idareninayrıca talep edeceği diğer ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusundahazırlanacak imar planları, ilgili idarece onanmadan uygulama yapılamaz.
VI.2.17.2.Bu tesislerdeki yapılanma koşulları, “Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ileTıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmelik”hükümlerine göre belirlenir.  Onanlıçevre düzeni planı bulunan alanlarda da aynı hükümlere uyulacaktır.

VI.2.18. Su Ürünleri ÜretimTesisleri

Suürünleri üretim yerlerinde, Su Ürünleri Kanunun, Su ürünleri Tüzüğü ve KıyıKanunu ve ilgili Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılaşmaya iziverilir.  
VI.2.18.1. İlgilikurum ve kuruluşların görüşleri alınmış olmak koşulu ile inşa edilecek olan suürünleri üretim tesislerinde günübirlik tesis amaçlı lokanta vb. yapılar dayapılabilir.
Yapılanma koşulları: E= 0.10 olacaktır. Alan büyüklüğü ne olursa olsun günübirlik tesisamaçlı  toplam yapı alanı, en çok  250 M2 olacaktır. Yapı alanına açık ve kapalıüretim havuzları dahil değildir. Bu alanlarda konaklama tesisi yapılmasıhalinde E =En çok 0.20, H = 7.50 m. olacaktır. İlgili idare tarafından uygulamaimar planı  onaylanmadan uygulamayageçilemez.

Sosyal AğırlıklıProgramların Uygulanacağı Bölgeler, Kuzey ’de Mengen, Güneydoğu’ da Seben, veKıbrısçık ilçe planlama bölgeleridir. Bu ilçelerden  Mengen ilçesinin bulunduğu kısım, KuzeyKesimi; Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin bulunduğu kesim, Güney Kesimi olarakadlandırılmışlardır.

VI.3.1. Genel Hükümler
VI.3.1.1.Sosyal Ağırlıklı Program Bölgeleri içinde yer alan Mengen, Seben ve Kıbrısçıkyerleşmelerinin belediye ve / veya mücavir alan sınırlarıyla tanımlananalanları  İlçe Planlama Alt bölgeleridir.Bu bölgeler içinde
1/25 000 ölçekliÇevre Düzeni Planı yapılması öngörülen alanlarda temel ilke, sosyal ve teknikaltyapı yatırımlarını yönlendirmek, nüfus kaybını önleyici işlevsel ve mekansalönlemleri yönlendirmek, kırsal alanları alternatif çekim alanları olarakgeliştirmektir.
VI.3.1.2.  Sosyal Ağırlıklı Programlar’ ın uygulanacağıİlçe Planlama Bölgeleri’nin İlçe Planlama Alt Bölgeleri dışında kalankesimlerinde, V. kodlu “Genel Hükümler” ile VI.3.2, ve VI.3.3 kodlu hükümlergeçerlidir. Bu alanlardaki  köyyerleşik  alanlarında, sosyal amaçlıprogramları gerçekleştirecek hükümler aşağıdadır.
VI.3.1.2.1.Sosyal Ağırlıklı Programlar ’ın uygulanacağı İlçe Planlama Bölgeleri’ndeekonomik  açıdan ölçek gözetilmedenözellikle ulaşım, iletişim, sulama vb. altyapı yatırımlarına öncelikverilecektir.
VI.3.1.2.2.Kırsal ve kentselyerleşim alanlarında  yerleşik nüfusabeceri kazandıracak, ev ekonomisine katkı sağlayacak donatı alan vetesislerine, İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nde ve Planlı Kentsel Alanlar’ dada  yer verilecektir.

 VI.3.2.Mengen İlçe Planlama Bölgesine İlişkin Uygulama Hükümleri
Mengen İlçe PlanlamaBölgesi,  içinde Mengen İlçe Planlama AltBölgesi ile Gökçesu ve Pazarköy planlama alt bölgeleri de yer alır.
Mengen İlçesinikapsayan Sosyal Amaçlı Programların uygulanacağı İlçe Planlama Bölgesi’ne 2020yılı için atanan toplam nüfus yaklaşık 14 000 kişi; kentsel nüfus yaklaşık 9500 kişi, kırsal nüfus yaklaşık 4 500 kişidir.
VI.3.2.1.Bu bölgede yer alan Mengen İlçe Planlama bölgesinde öncelikle tarım ve tarımadayalı sanayilerle, orman ürünleri sanayiine, hayvancılığa ilişkin kullanımalanlarına yer verilecektir.
VI.3.2.2.Turizm sektörününgörece gelişmesini sağlamak üzere 1/100 000 ölçekli planda gösterilen etkinlikalanlarının mekansal belirlemeleri ve planlamaları alt ölçeklerde yapılacaktır.

VI.3.3. Seben ve Kıbrısçık İlçe Planlama Bölgelerine İlişkinUygulama Hükümleri
Bu İlçelerde 2020yılında, Seben İlçesinde yaklaşık, 5000’i kentsel, 10 000’i kırsal olmak üzeretoplam 15 000 kişi yaşayacaktır. Kıbrısçık ilçesinde ise yaklaşık 3 000 ‘ikentsel, 2 500’ü kırsal kesimde olmak üzere toplam 5 500 kişi  yerleşmiş olacaktır.
VI.3.3.1.Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlamabölgelerinde öncelikle tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerine ilişkinkullanım alanlarına yer verilecektir. Ayrıca planda işaretli bölgede kanatlıüretimi özendirilecektir.
VI.3.3.2.Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlamabölgelerindeki kırsal kesimde konut stokunun pansiyon ve günübirlik amaçlı  kullanılması için alt ölçekli planlardagerekli plan notları üretilecektir.
VI.3.3.3.Seben ve Kıbrıscık  ilçe planlamabölgelerindeki kentsel ve kırsal yerleşimlerdeki nüfusa beceri kazandıracak, evekonomisine katkı sağlayacak donatı alan ve tesislerine, İlçe PlanlamaBölgeleri’nde ve / veya İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nde de yer verilecektir.
VI.3.3.4. Seben ve Kıbrıscık İlçelerinin tarihive doğal turizm potansiyellerine sahip olmaları nedeniyle bu ilçelerde turizmindesteklenmesi sağlanacaktır.

VI.4. Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar  Uygulanacak Bölgelere (BSA) İlişkin UygulamaHükümleri
Birinci SektörAğırlıklı Programlar Bölgesi, Mudurnu ile Göynük ilçe planlama bölgelerinikapsar.

VI.4.1. Genel Hükümler
VI.4.1.1.Birinci Sektör Ağırlıklı Programlar Bölgesi Göynük ve Mudurnu ilçe sınırlarıile tanımlanırlar. Bu bölge içinde Göynük ve Mudurnu ilçeleri, İlçe PlanlamaBölgeleri’dir. Bu bölgeler için yapılması öngörülen 1/25 000 ölçekli planlardatemel ilkeler; genel olarak birinci sektörü geliştirici, teknik ve örgütselçabaların mekansal karşılıklarını sağlamak bağlamında verimli tarımtopraklarının yapılaşmasını önlemek, tarıma dayalı sanayinin gelişimini, kümeshayvancılığını geliştirecek mekansal olanaklar yaratmak, özellikle doğa vekültür turizminin gelişmesini öngören yaklaşımlar geliştirmektir.
VI.4.1.2.Bu bölgeye 2020 yılı için toplam ve yaklaşık 37.500 nüfus atanmıştır. Atanannüfusun yaklaşık 3000’i kentsel, 10 000’i kırsal olmak üzere Göynük’te; 4500’ükentsel, 20 000’i kırsal olmak üzere toplam 24 500’ü Mudurnu’dayerleşecektir.  
VI.4.1.3.İlçe Planlama Alt Bölgeleri’nin dışı ile Birinci Sektör Ağırlıklı ProgramBölgesi sınırları arasında kalan alanda (İlçe Planlama Bölgeleri) VI.1 kodluGenel Hükümler geçerlidir. Bu alanlarda yer alan köy yerleşik alanlarındabirinci sektör amaçlı programları gerçekleştirecek hükümler aşağıdadır.
a.Birinci Sektör Ağırlıklı Program Bölgesi’nde, tarım ve tarıma dayalı imalatsanayiine ; hayvancılık ve ormancılık tarımsal alt faaliyet dallarındauzmanlaşmaya ; turizm sektöründe gelişmeyi özendiren  görece uzmanlaşmış bir ekonomik gelişmenin özelliklerine uygun bir yapılaşmaya olanak verecek  yatırımlara öncelik verilecektir.
b.Birinci Sektör Ağırlıklı Program Bölgesi’nde, alt ölçek planlarda, kırsal vekentsel yerleşim alanlarının turizme yönelik oluşumları ve özellikle pansiyonişletmeciliği özendirilecektir.
c.Program bölgesi içindeki kırsal yerleşmelerin birinci sektör ağırlıklıgelişmelerini  destekleyici alt sektörprogramları uygulanacaktır.

VI.4.2. Göynük İlçe Planlama Bölgesi’ne İlişkin UygulamaHükümleri  
Mevcut koruma amaçlıimar planı, turizme yönelik uygulama programları ile desteklenecek, uygulamaprogramlarında kaynak yaratıcı stratejilere yer verilerek Kentsel Sit’ incanlandırılması, sağlıklılaştırılması sağlanacaktır. Bu ilkeler doğrultusunda,gerekirse koruma amaçlı imar planı uyarlanacaktır.

VI.4.3. Mudurnu İlçe Planlama Bölgesi’ne İlişkin UygulamaHükümleri
 Mudurnuİlçe Planlama Bölgesi; Mudurnu İlçe Planlama Alt Bölgesi ile TaşkestiBelediyesi alanını kapsar.
VI.4.3.1. Mevcut Mudurnu imar planı 1/100 000ölçekli plan karar ve hükümlerine göre irdelenecektir.
VI.4.3.2. Mevcut “Mudurnu Koruma Amaçlı İmarPlanı” turizme yönelik uygulama programlarıyla desteklenecek, uygulamaprogramlarında kaynak yaratıcı stratejilere yer verilerek Kentsel Sit’ incanlandırılması, sağlıklılaştırılması sağlanacaktır.

VI.5.Özel Planlama Bölgeleri
VI.5.1.Özel Planlama Bölgelerinde Planlama İlkeleri
Bu planlama bölgeleri için hazırlanacakplanlarda ilgili tüm yasa ve yönetmelik, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planıhükümleri kapsamında , yaptırımları ve sınırlamaları açıklayan plan hükümleriyer alacaktır.
VI.5.1.1.Bu bölgeler için hazırlanacak her ölçekli planda, doğal dengenin korunmasıesastır.
VI.5.1.2.Milli Parklar’ da ve Tabiat Parklarında Milli Park Kanunu uyarınca   “Uzun Devreli Gelişme Planları” ve altölçekli uygulama imar planları hazırlanacak ve ilgili kurumca onaylanacaktır.
VI.5.1.3.Mesire yerleri için mesire yerleri gelişme planları hazırlanacak ve ilgilikurumca onaylanacaktır.
VI.5.1.4. Bu bölgelerde bulunan su ürünleriistihsal yerlerinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu geçerlidir.
VI.5.1.5. Bu bölgelerdeki su alanlarının korumakuşaklarında ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
VI.5.1.6. Arkeolojik ve doğal sit alanlarındaKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmeliklere; Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaYüksek Kurulu’ nun İlke Kararları’na ve ilgili Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Kurulu’ nun kararlarına uygun koruma planları hazırlanacaklardır.

VI.5.2. Özel Planlama Bölgeleri’ne İlişkin UygulamaHükümleri:
Özel PlanlamaBölgeleri plan hükümlerinin III.1.4 maddesinde tanımlanmış bulunan bölgelerdir.İlçe Planlama Bölgesi / Bölgeleri içinde kalan Milli Park, Tabiat Parkı,Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Mesire Yerleri, Şelale, Sitler , Tümülüs,Ören Yeri,  Göller ve göl çevreleri, vb.özel planlama bölgelerinin, öncelikleri belirlenerek, alt ölçek planlarıyapılacak ve ilgili idarelerce onaylanacaktır. Yaylalar hakkında Mera Kanunununhükümleri uygulanacaktır.
Her ölçekteki mevcut imar planları1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre geliştirilecek ve uyarlanacaktır

VII.Afete  Duyarlılık Açısından Alt ÖlçekliPlanlamalarda Uyulacak Koşullar

VII.1. İmar Planları Mevcut Olup Yapılaşması Gerçekleşmemiş OlanAlanlarda Uyulacak Koşullar

İmar planı kararlarına esas olarakhazırlanacak olan jeolojik ve jeoteknik etütler kapsamında planlama alanınınzemin özelliklerini ortaya çıkaracak raporlar Afet İşleri Genel Müdürlüğünceonaylandıktan sonra gerekli durumlarda plan revizyonu yapılır.

.

·                   İmar planlarında ana ve tali yolsistemleri, yalnızca bölgenin taşıdığı olağan trafik yüküne göre değil, afetzararlarının azaltılması, afet sonrası hızlı erişim ve acil müdahaleolanaklarının geliştirilmesi amacıyla trafik akışkanlığını ve güvenliğinisağlayacak yeterlilikte planlanmalıdır. Buna göre ana yol niteliğindeki imaryolları en az 15 m. genişliğinde ve mevcut topografik yapıyı da dikkate alırşekilde fay kırığı kuşağına paralel geçecek biçimde düzenlenmelidir.
·                   Nazım imar planlarında afet sonrasındayeterli toplanma alanları sağlanması ve yerleşim bölgeleri arasında yangın vb.afetlere karşı ayırıcı (tampon) bölgeler düzenlenmesi amacıyla, 3194 SayılıYasa’ nın, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nde belirtilenstandartlarda ve dengeli kentsel yeşil alanlar ve açık alanlar sistemioluşturulacaktır.

VII.2. İmar Planları Hazırlanacak Alanlarda Uyulacak  Koşullar:

Plan yapılması düşünülen alanlarda zemin özelliklerinibelirlemek ve bu özelliklere göre yerleşime uygunluk değerlendirmesini yapmayayönelik olarak hazırlattırılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının Afetİşleri Genel Müdürlüğünce onanmasından sonra planlama yapılabilecektir.

·                                İmar Planları üzerinde, mevcut ana vetali yol sistemleri, yalnızca bölgenin taşıdığı olağan trafik yüküne göredeğil, afet zararlarının azaltılması, afet sonrası hızlı erişim ve acilmüdahale olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, trafik akışkanlığını vegüvenliğini sağlayacak yeterlilik ölçüleri çerçevesinde değerlendirilecek, budoğrultuda hiçbir şekilde ana yol güzergahlarının genişliklerini daraltacakşekilde plan değişikliği yapılmayacaktır.
·                                İmar Planları üzerinde, afet sonrasındatoplanma alanları olarak kullanılabilecek büyüklükte olan aktif yeşil alanlarıparçalayıcı ya da küçültücü nitelikte plan değişikliği yapılmayacaktır.
·                                İmar planları üzerinde afet sonrasıacil yardım ve destek merkezi ile yönetim merkezi olarak kullanılabilecekyerler, toplanma ve geçici iskan alanları belirlenecektir.

         VIII. DENETİM

Buplan ve plan notlarına, İmar mevzuatına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı genelge hükümlerine titizlikle uyulması ve bukonudaki iş ve işlemlerin bu kapsamda takip edilmesi; afet öncesi hazırlıksüreci, afet risk seviyesinin azaltılması ve yan etkilerinin giderilmesiaçısından gerekli görülmektedir.

Bukonudaki işlemler İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklarca izlenecekolup, anılan plan notları, ilgili mevzuat ve genelge hükümlerine uyulmadığınıntespit edilmesi halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

“Afet Bölgelerinde Yapılacak YapılarHakkında Yönetmelik” koşullarını belediye ve  mücavir saha içinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan yerlerdeBolu Valiliği ve   Kaymakamlıklarsağlamakla yükümlüdürler.

                                                                                                   EK : 1


Yasalar:
·     3194Sayılı  “İmarKanunu”...............................................................(RG.18749- 9. 5.1985)
·     442Sayılı  “İller İdaresi Kanunu”......................................................(RG.7236 - 18. 6.1949)
·     7236Sayılı  “KöyKanunu”.......................................... …………....(R.Ceride 68 - 7.4.1934)
·     3621Sayılı  “Kıyı Kanunu”.......................................... …………...(RG. 20495 - 17. 4.1990)
·     2634Sayılı  “Turizmi TeşvikKanunu”.......................... ……………(RG.17635 - 16. 3.1982)
·     2863/ 3386 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını
    Koruma Kanunu”.............................................................................(RG.18113 - 27.3.1983)
·        2872Sayılı  “Çevre Kanunu”..........................................................(RG. 18132-11.8.1983)
·        6831Sayılı  “OrmanKanunu”............................................................(RG. 9402 -8.9.1956)
·     2873Sayılı  “ Milli Parklar Kanunu”.................................................(RG.18132 - 11.8.1983)
·     167Sayılı   “Yeraltı Suları HakkındakiKanun”............ ………......(RG. 10688 - 23.12.1960)
·     1593Sayılı  “Umumi HıfzısıhhaKanunu”..................... ………………(RG. 1489 - 6.5.1930)
·     2565Sayılı “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
    Kanunu”...........................................................................................(RG.17552- 8.12.1981)
·     4342Sayılı  “Mera Kanunu”............................................................(RG.23272 -28.2.1998)
·     1380Sayılı  “Su Ürünleri Kanunu”...................................................(RG.13799  - 4.4.1971)
·     7269Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
    Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”………......(RG. 10213- 25.5.1959)
·        3234Sayılı  “Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatve Görevleri
    Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
    Kabulü HakkındaKanun”...............................................................(RG. 18922-  8.11.1985)
·        3167Sayılı “Kara Avcılığı Kanunu”...................................................(RG. 3603 – 5.5.1937)
·        4856.Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
    HakkındaKanun.................................................................................(RG.25102– 8.5.2003)
·        4848Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
    HakkındaKanun.............................................................................(RG.25093– 29.4.2003)
§  4691 Sayılı Teknoloji GeliştirmeBölgeleri Kanunu ......................(RG. 24454 – 6 . 7 . 2001)

 

Tüzükler,Yönetmelikler, Tebliğler,Standartlar Protokoller:

·        “YeraltıSularıTüzüğü”......................................................................(RG.10875 - 8.8.1961)
·        “Parlayıcı,Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İş Yerlerinde ve
     İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”................................(RG.14752 - 27.12.1973)
·        “TekelDışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin
     Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması,
     Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkinTüzük”…..(RG. 19589- 29.9.1987)
·        “Belediyeve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan
     Alanlarda Uygulanacak İmarYönetmeliği”...........................(R.G.18916. Mük. - 2.11.1985)
·        “3030Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler
    Tip İmarYönetmeliği”..............................................................(RG-18916, Mük. 2.11.1985)
·        “KıyıKanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ............................(RG. 20594 -3. 8.1990)

·        “TurizmYatırım ve İşletmelerinin  Niteliklerineİlişkin
      Yönetmelik”..................................................................................(RG.21728-14.10.1993)
·        “KorunmasıGerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının
    Tesbit ve Tescili HakkındaYönetmelik”........................................(RG. 19660 - 10.12.1987)
·     “MilliParklarYönetmeliği”.............................................................(RG.19309 - 12.12.1986)
·     “GürültüKontrol Yönetmeliği”........................................................(RG.19308 - 11.12.1986)
·     “Katı Atıkların KontrolüYönetmeliği”..............................................(RG. 21314 -14.3.1991)
·     “LağımMecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak
    Çukurlara Ait Yönetmelik“..............................................................(RG. 13783 -19.3.1971)
·     “ÇevreselEtki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ................................(R.G. 23028 -23.6.1997)
·     “HavaKalitesini Kontrol Yönetmeliği”...............................................(RG.19269- 2.11.1986)
·     “SuKirliliği KontrolüYönetmeliği”......................................................(R.G.19919 -4.9.1988)
·     “KaynakSuları Yönetmeliği..............................................................(RG.14918- 17.6.1974)
·     “SuÜrünleriYönetmeliği”................................................................(RG.22223 - 13.3.1995)
·     “DoğalKaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali,     
    Ambalajlanması ve Satışı HakkındaYönetmelik”..........................(RG.23144 - 18.10.1997)
·     “KarayollarıKenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler
    HakkındaYönetmelik.”....................................................................(R.G.22990 - 15.5.1997
·     OrganizeSanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği”....(RG.23033- 22.06.1997)
·     “GayriSıhhi MüesseselerYönetmeliği”...........................................(R.G.23033 - 22.9.1995)
·     “OtoparkYönetmeliği”.......................................................................(RG.21624 - 1.7.1993)
·     ”AskeriYasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
    Yönetmeliği”....................................................................................(RG.18033– 30.4.1983)
·     “SuKirliliği Kontrol Yönetmeliği, Suda Tehlikeli ve Zararlı
    Maddeler Tebliği”..........................................................................(RG.20106 – 12.3.1989)
·        “SuKirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”......................(RG.20106 - 1.3.1989)
·        “SuKirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”…………….(RG.20748 –7.1.1991)
·        “TarımArazilerinin Korunması ve Kullanılmasına
     DairYönetmelik”...........................................................................(RG.24489 – 10.8.2000)
§  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri UygulamaYönetmeliği..................(RG. 24790 – 19.6.2002)
§  “Afet Bölgelerinde Yapılacak YapılarHakkında Yönetmelik”………(RG.23098– 2.9.1997 )
§  “Toprak Kirliliğinin  KontrolüYönetmeliği”..................................(RG. 24609 – 10.12.2001)
§  “Çevre Denetimi Yönetmeliği”...................................................(RG.24631 - 05 .02. 2002)
§  “Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliği” ........... .........................(RG. 22387 - 27.8.1995)
§  “Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliği”..........................................(RG. 21586 -  20.5.1993)
§  “Toprak Kirliliğinin KontrolüYönetmeliği”........................ ………(RG. 24609 - 10 12.2001)
§  “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının(LPG) Depolama Kuralları”...............................(TS/1446)
§  “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının(LPG) Doldurma ve Boşaltma Kuralları” ……….(TS/114)
§  “ Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı’nın Tebliği”.........................(RG. 23019-14.06.1997)
§  “Yeraltı Sularının Kullanılması için1960 Yılından bugüne kadar DSİ ile çeşitli
      kuruluşların yapmış olduğu protokoller.”

EK: 2
TARIMALANLARINA İLİŞKİN YAPILAŞMA VE
BÖLÜNME( İFRAZ) KOŞULLARI

ARAZİ TÜRÜ
min. PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ
YAPILAŞMAYA AYRILAN EN ÇOK. ALAN

PLAN ŞARTI
YAPININ NİTELİĞİ
YAKLAŞMA MESAFESİ
GÖRÜŞ İSTEME
MUTLAK-
ÖZEL
10.000m2.
5.000m2.
Uygulama imar planı
Entegre olmayan
tarımsal yapı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak.
DİKİLİ
5.000m2.
5.000m2.
Uygulama imar planı
Entegre olmayan
tarımsal yapı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak
MARJİNAL
20.000m2.
Sınırsız
Entegre olmayan tarımsal yapı:
<5.000m2. uyg.im.plan aranmaz. Ruhsat şartı var.
>5.000m2. uyg.im.plan ve ruhsat zorunlu.

Entegre tarım yapıları ve diğer yapılar(sanayi,turizm,II.konut vb):Uygulama imar planı ve ruhsat zorunlu

tek konut: Yapı İnşaat alanı, müştemilat dahil, parsel büyüklüğünün %5’i ve En çok. 150 m2 bağımsız bölüm, En çok.kat adedi 2, H=6.50 m. yoldan ve komşu parselden 5’er m. çekme.
Entegre olmayan tarımsal yapı:

Entegre tarım yapıları ve diğer yapılar(sanayi,turizm,
vb):


Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak
ÖRTÜLÜ
3.000m2.
yok
Yapı tanımına giren seralar
için ruhsat zorunlu
Sera + müştemilatı
Yoldan 10.00m., komşu
sınırlardan 5.00er m. zorunludur.
Vaziyet Planı+projeler
Tarım İl Müdürlüğü'nce
onaylı olacak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder